กิจกรรมจิตอาสา

การสร้างจิตสำนึกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม จึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการอย่างยิ่ง

 

เพราะการแก้ปัญหาจากเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของสังคมนั้น ยากที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวได้  เพราะฉะนั้น เราทุกคนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่อยู่ในสังคมทั้งหมด ต้องให้ความร่วมมือ โดยออกมาจากกระดอง หรือโซนความสบายของตัวเอง (Comfort Zone) อย่ากลัวว่าออกมาแล้วจะเปลืองตัว เพราะมีสิทธิ์ถูกวิพากวิจารณ์ ถูกด่า จากคนบางพวกที่สุภาษิตไทยเรียกว่า “มือไม่พาย ยังเอาเท้าราน้ำ” เพราะถ้าคิดแบบนี้ชุมชนเราจะดีขึ้นได้อย่างไร ออกมาเถอะครับ มาแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน เกื้อหนุนกัน เพื่อให้สังคมไทยเข้มแข็งขึ้น และมีคนไทยที่มีคุณภาพ ชุมชนไทยจึงจะมีประสิทธิภาพโดยรวม ชุมชนไหนจะเข้มแข็งได้ ก็เพราะคนของเขาเข้มแข็ง มีศักยภาพ มีความรู้ มีความสามัคคี มีน้ำใจ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมมากๆ ยอมเสียสละได้ทุกเมื่อ และผมเชื่อแน่ว่าการทำงานเป็นอาสาสมัครนั้น เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดและแก้ปัญหาของสังคมไทยได้ดี สร้างคนให้เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและสังคมโดยรวม พร้อมที่จะอาสา โดยสละแรงกาย แรงใจ เวลา หรือทรัพย์สินเงินทอง เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม… จึงเป็นที่มาของบทความของผมในวันนี้

อาสาสมัคร (Volunteer) ถือเป็นหัวใจขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Non Profit Organization) และองค์กรต่างๆ เพราะหากไม่มีพวกเขาแล้วไซร้ องค์กรก็คงขาดพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม โดยอาสาสมัครทุกคนในทุกองค์กร มีเป้าหมายเดียวกัน คือการเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ ด้วยจิตอาสา เพื่อต้องการให้สังคมของเขาพัฒนาได้ดีขึ้น ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในระยะเกือบสิบปีมานี้ เราจะได้ยินแต่คำว่า “จิตอาสา” (Volunteer Spirit) มากกว่าคำว่า “อาสาสมัคร” แต่บางท่านอาจไม่รู้ว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ผมจึงอาสาแชร์ข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามา…อาสาสมัคร (Volunteer) หมายถึงผู้ที่สมัครใจ และอาสาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือ และทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน องค์กร และสังคม โดยสมัครใจ เพื่อการดูแล ป้องกัน แก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใด ผลตอบแทนที่อาสาสมัครได้รับ คือ ความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และสังคมโดยรวม ยกตัวอย่างเช่น การอาสาเข้ามาทำงานในสมาคม องค์กรต่างๆ การอาสามาเป็นนายกฯ เป็นคณะกรรมการ หรือผู้สนับสนุนในหน้าที่ต่างๆ ที่ตนถนัด เป็นต้น

จิตอาสา (Volunteer Spirit/Mind) หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์

โดยเต็มใจ พร้อมจะเสียสละเวลา ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ ลงแรง ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสังคม ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ยกตัวอย่างเช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ การแยกขยะ แม้แต่การประหยัดน้ำปะปาหรือไฟฟ้าที่เป็นของส่วนรวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า หรือบางคนที่ลุกขึ้นมาทำความดีกันคนละนิด หรือใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มี เพื่อช่วยงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนหรือสังคมโดยรวม อีกความหมายที่ผมชอบ จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยให้ความหมายจิตอาสาว่า คือการรู้จักเอาใจใส่ เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด รับผิดชอบ เน้นความเรียบร้อย ประหยัด

สรุป จิตอาสา หรือ จิตสำนึกสาธารณะ เป็นการตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทำอะไร อยู่ที่ไหน เพื่ออะไร เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทาน ให้เงิน แต่ค้วยการสละเวลา แรง และ/หรือ สมอง เข้าไปช่วย ด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนา ‘จิตวิญญาณ’ ของเราด้วยฉะนั้น อาสาสมัคร ไม่ว่าด้วยแรงจูงใจใดๆ ในช่วงเริ่มต้น แต่หากขาดซึ่งความรักในสิ่งที่ทำด้วย “จิตอาสา” ในเวลาต่อมา… ผลงานที่ออกมาก็เป็นเพียงสิ่งที่เราทำสนุกๆ เพื่อฆ่าเวลาที่ไม่รู้จะทำอะไรเท่านั้น ไม่มีคุณค่าใดเพื่อสร้างจิตวิญญาณและพัฒนาจิตสำนึกเพื่อสังคม

แต่ทำไมอาสาสมัครและจิตอาสาของเรามีน้อยเหลือเกิน

แบบที่ทราบกันว่า คนไทยเป็นคนเก่งมาก แต่คนที่จะกล้าหาญออกมาอาสาช่วยเหลือสังคมนั้นน้อยมาก เราจึงเห็นแต่คนหน้าเดิมๆ ที่ออกมาเป็นอาสาสมัคร/จิตอาสา ซึ่งบางครั้งอาสาสมัครส่วนหนึ่งก็เป็นอาสาสมัครด้วยความเกรงใจ ถูกขอใช้ชื่อเอาไปใส่ บางคนจึงมีชื่อติดอยู่ในสมาคมต่างๆ หลายสมาคม บางครั้งก็สงสัยว่า แล้วพวกเขาเหล่านั้นจะเอาเวลาที่ไหนไปช่วยสมาคมได้จริงๆ จึงขอสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อรณรงค์ส่งเสริม “อาสาสมัคร ด้วยจิตอาสา” หรือ ‘อุดมการณ์ของอาสาสมัคร” เพื่อให้สังคมไทยมีจิตสำนึกในการออกมาแบบจิตอาสา ช่วยเหลือคนในสังคมของเรามากขึ้น ทุกคนต่างมีฝีมือ มีความสามารถเฉพาะตัว ที่สามารถนำออกมาแชร์แบ่งปัน ช่วยเหลือส่วนรวมได้ ผลตอบแทนของอาสาสมัคร คือ ได้รับความสุข ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ส่วนของจิตอาสา คือ การที่มีส่วนจากการให้ ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา เพราะจิตอาสานั้น จะมุ่งเน้นในการให้มากกว่าการรับ ช่วยให้สังคมน่าอยู่ เป็นสังคมที่มีคุณภาพที่ทุกคนสามารถอยู่รวมกันได้ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

คุณลักษณะที่ดีของอาสาสมัคร มีความประพฤติที่ซื่อตรง มีความคิด เป็นอิสระในการเลือกที่จะอาสาจะทำหรือไม่ทำตามความสามารถ ประสบการณ์ และความรู้หรือมีพรสวรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสังคม รวมทั้งการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล และส่วนรวม ไม่หวังรางวัล หรือผลตอบแทนเป็นเงินทอง และไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ การงานที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วตามหน้าที่ ต้องมีความรักความปรารถนาที่จะให้ และมีจิตใจที่จะทำความดี เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึงการเสียสละเวลา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ พฤติกรรมหลักของอาสาสมัคร หมายถึงการที่บุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทนช่วยเหลือผู้อื่นโดยเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน ได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อน เมื่อมีโอกาส ยอมเสียสละโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เสียสละเงิน เวลาเพื่อผู้อื่นและสังคม มุ่งมั่นพัฒนาใฝ่หาความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและเผยแพร่แก่ผู้อื่น และช่วยรณรงค์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาด้วยกัน

จิตอาสากับการพัฒนาประเทศ

อาสาสมัคร (volunteer) คืออะไร คำถามนี้อาจฟังดูง่ายๆสำหรับคนโดยทั่วไป แต่คำนี้ก็หาได้มีคำนิยามที่ตายตัว มีเพียงแต่คำจำกัดความว่า อาสาสมัครก็คือ ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เหล่านี้คือคำจำกัดความของคำว่าอาสาสมัครซึ่งเรียกง่ายว่า จิตอาสานั่นเอง จิตอาสา  หรือ  จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ  Public mind) หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เพราะคำว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ

ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล  และ บำรุงรักษาร่วมกัน  จิตอาสา  หรือ  มีจิตสาธารณะ” ยังหมายรวมถึง  จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง  แม้แต่การประหยัดน้ำ ประปา หรือไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ ตลอดจนร่วมมือกระทำเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม

จิตอาสากับการพัฒนาประเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ

เพราะถ้าคนสนใจงานด้านอาสาสมัครมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มหนุ่มสาว เพราะเราเชื่อคนรุ่นใหม่มีพลังอยู่ในตัวของตัวเอง เพียงแต่ท่านยังไม่ปลดปล่อย พลังของตัวท่านเองออกมา ศักยภาพของทุกคนสามารถพัฒนาประเทศด้วยกันทั้งนั้น เพียงพลังนั้นถูกเก็บซ่อนไว้ในตัวคุณ จริงๆแล้วชีวิตของการทำงานอาสาสมัคร คือการได้แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ หรือทำสิ่งต่างซึ่งในชีวิตประจำวันไม่อาจได้ทำ เช่น ปลูกป่า ทำฝายชลอน้ำ เก็บขยะ สิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันท่านเคยทำหรือไม่ หลายบอกได้เลยว่าไม่เคยทำ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่ามีประโยชน์ต่อคนจำนวนมากต่อสังคมเกื้อกูลสังคมให้รู้ว่าสังคมนี้ยังน่าอยู่ พึ่งพาอาศัยได้

ทุกวันนี้ทุกคนคิดถึงแต่เรื่องเงินกับเวลาเป็นจิตอาสาต้องเสียเงินไหม ตอบได้เลยว่าบางทีต้องสละ ผมใช้คำว่าสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น  เพื่อประโยชน์ของสาธารณเท่าที่กำลังของตัวเองจะกระทำได้ เป็นการกระตุ้นให้ตัวเองให้ตระหนักในพลังแห่งจิตอาสาให้เกิดขึ้นในคุณ จิตอาสาทำได้อย่างไร้พียงคุณเป็นคนที่มีพลัง คุณสามารถทำได้ทุกอย่างเพียงแค่สมัครไปกับโครงการที่จัดกิจกรรมจิตอาสาในเวลาที่คุณว่างๆหรือติดตามข่าวสารจากช่องทางอื่นหรือจากเรา หากคุณไม่มีเวลาว่างลองจัดกิจกรรมของคุณเอง เช่ยอาสาเก็บขยะตามชุมชน หรือช่วยผู้สูงอายุในหมู่บ้านทำกิจกรรมต่างแค่คุณนี้คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำสังคมให้น่าอยู่และจิตอาสาอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

กิจกรรม วันสงกรานต์

สงกรานต์เป็น  ประเพณีของประเทศไทยลาวกัมพูชาพม่า ชนเผ่าน้อยชาวจีนแถบเวียดนามและอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียที่ได้รับความนิยมในประเทศอินเดีย สาดสีแทนโดยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 4 มันก็คือเดือนมีนาคมสงกรานต์เป็นคำในภาษาสันสกฤตที่หมายถึงการเดินทางโดยการอุปถัมภ์ถึงการเค็ม อนย้ายื่หัวเรื่อง: การประทับในห้างหุ้นส่วนจำกัดจักรราศีหรือหัวเรื่อง: การเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความสามารถเชื่อของไทย English และบางออกประเทศในห้างหุ้นส่วนจำกัดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเพณีสงกรานต์นั้นมีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษจึงมักเรียกรวมกันว่าได้  ประเพณีตรุษสงกรานต์ วันที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ครั้งนี้จะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน ไทยจนถึง พ.ศ. 2431 และได้รับการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ 1 เมษายน 2483 ประวัติวันสงกรานต์ครั้งที่แล้ว  พิธีสงกรานต์เป็น  พิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือชุมชนบ้านใกล้เคียง แต่ในปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนแปลงพิธีการสงกรานต์และเป็นเทศกาลสงกรานต์ ที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาล แต่ยังคงมีอยู่ แต่ในพิธีสงกรานต์ ีแก้ปัญหาด้วยความร้อนใจในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินเข้าสู่ราศีเมษในวันนี้ที่จะใช้น้ำกามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ใหญ่ที่มีการรำและกตัญญู ไทยสมัยใหม่เกิดเป็นประเพณีกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ำพระที่นำมาซึ่งความเป็น สิริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ตำนานวันสงกรานต์ การสร้างวันสงกรานต์มีเรื่องราวเล่าสืบต่อกันมาจากใจที่สืบเชื้อสายมาจากใจที่สืบเชื้อสายมาจากใจของผู้สืบเชื้อสายมาจากความจริงที่ว่า นักเลงสุราเข้ามาในบ้านของเศรษฐีคนนั้นผิวคล้ำดุจดั่งทองแล้วก็ซัดซ่านที่หยาบคายหลาย ๆ ครั้งเศรษฐีเมื่อได้ฟังแล้วชอบถามว่า พวกเจ้ามาพูดหยาบคายดูหมิ่นเราเป็นเศรษฐีเพราะเหตุใดพวกนักเลง ท่านมีสมบัติมากมาย แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่จะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียผู้คนมากมายที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการสูญเสียผู้คนมากมาย ฟังก็เห็นจริงด้วยเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อนักเลงสุรายิ่งนักคิดนึกอยากจะได้รับเงินจากการทำบวงสรวงพระอาทิตย์และพระจันทร์ อขอให้มีบุตรเมื่ออยู่ถึง 3 ปีก็มิได้มีบุตรตามที่ปราถนา เมื่อพระนางเจ้าพระจันทร์และพระจันทร์เต็มไปด้วยความเคารพพระปรมาภิไธยพระคริสต์ (5 เดือน) พระมหาไถ่แห่งมหาสารคาม คนที่มาจากต่างประเทศเล่นนักขัตฤกษ์คร่ำครวญว่าด้วยการขึ้นปีใหม่ให้กับคนมากมายที่มีเงินก้อนใหญ่ในขณะนี้ ีชาติโจรสลัดเอาข้าวสารซาวด์ […]

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา  นับเป็นวันสำคัญชาติทางพระพุทธศาสนา วันหยุดทั่วโลกเป็นวันหยุดราชการในหลาย ๆ ประเทศอีกทั้งยังมีความสำคัญในระดับนานาชาติตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งชาติเป็นวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกันเมื่อวันที่ 15 ค่ำเดือน 6 ​​หรือวันชาติแห่งชาติือนวิสาขะ (ต่างประเทศกัน ) จึงพุทธชาวถือว่าเป็นการธนาคารวันที่ รวมหัวเรื่อง : การเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งและ เรียกหัวเรื่อง : การบูชาในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การธนาคารการธนาคารวันนี้ว่าได้ได้  วิสาขบูชา  ย่อมาจากเนชั่เนชั่  วิสาขปุรณมีบูชา  หมายถึง  หัวเรื่อง: การบูชา ในห้างหุ้นส่วนจำกัดวันเพ็ญเดือนระเบียนวิสาขะ ประวัติศาสตร์วันวิสาขบูชาในประเทศไทยจากการค้นพบพบว่า  วันที่วิสาขบูชา  ได้รับการขึ้นมาครั้งแรกในยุคสุโขทัยเป็นราชอาณาจักร420 โดยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงปักกิ่ง พุทธศาสนาในยุคนั้นอาจเป็นเพราะครั้งประวัติศาสตร์ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ด้านศาสนากับประเทศลังกาอย่ ใกล้ชิดงจะเห็นได้ว่าได้มีที่คุณพระสงกรานต์ฆ์จากเนชั่เมืองลังกาหลายรูปเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาและนำหัวเรื่อง: การประกอบพิธีวิสาขบูชาเข้ามาปฏิบัติในห้างหุ้นส่วนจำกัดประเทศไทยด้วย ขอให้ปฏิบัติตามพิธีวิสาขบูชาในยุคสุโขทัยได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือนางนพมาศสรุปใจที่ได้รับใน  วันที่พระวิษณุเทวะพระเจ้าแผ่นดินพระราชบริพารด้วยดอกไม้และจุดประทีปโคมไฟ วันที่ 3 เพื่อบูชาคืนที่คุณพระรัตนตรัยขณะที่ที่คุณพระมหาสาธุชนและบรมวงศิลป์ก็มีรูปคุณทรงและรูปคุณทรงบำเพ็ญที่คุณพระราชกุศลต่าง ๆ ในห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลาอันใกล้เข้ามาแล้วพวกเขาก็จ ความสามารถรับได้เคารพต่อที่คุณพระมหากษัตริย์และที่คุณพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จะรักษาศีลฟังธรรมถวายสลากสงครามสังฆทานอาหารบิณฑบาตแด่ที่คุณพระภิกษุสามเณรบริจาคให้แก่ประชาชนสัตว์ ฯลฯ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและรัตนโกสินทร์ตอนต้นมหาเศรษฐีกรุงศรีอยุธยาตอนที่ 1 (พ.ศ. 2360) มหาเศรษฐีกรุงศรีอยุธยาเตรียมพิธีวิสาขบูชาขึ้นใหม่โดยสมเด็จพระสังฆราช วันที่ 14 ค่ำ 15 […]