กิจกรรมนันทนาการ

เกมส์ walk rally การแบ่งกลุ่ม & เวลา สำหรับกิจกรรม “Walk Rally”

เพราะ…เราสามารถเสริมสร้าง ให้เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะได้ เช่น การจัดกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มคณะ ที่ไม่รู้จักกัน ให้มาอยู่รวมกัน เป็นต้น ทั้งนี้…สิ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้คือ… ความยุติธรรม ในการแบ่งกลุ่ม เช่น จำนวน ผู้ชาย,ผู้หญิง ในแต่ละกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มคณะ เราควรที่จะมีเท่าๆกัน ซึ่งจะมีผลต่อการทำคะแนน ในการทำกิจกรรมต่างๆได้ จริงอยู่ผู้จัดอาจไม่ได้ให้ความสำคัญ กับคะแนนในการตัดสิน

คะแนนที่ได้รับ นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราได้จูงใจตั้งแต่ตอนแรก วัตถุประสงค์ ในการทำงานเป็นทีมได้ ฉะนั้นจึงควรใช้กิจกรรมนันทนาการ ที่มีอยู่ มาใช้แทนเพื่อให้ผู้เล่นไม่สามารถล่วงรู้ถึงขั้นตอนการแบ่งกลุ่มดังกล่าว เช่น หอยเปลี่ยนฝา รวมเงิน เรียนเสียงสัตว์ การนับเลขตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการ เป็นต้น

จะเห็นว่าวิธีการในการแบ่งกลุ่มมีหลายวิธี ขึ้นอยู่ว่าผู้จัดจะเลือกใช้วิธีการใดให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม หากเป็นบริเวณกลางแจ้ง ไม่ควรจัดให้มีเวลานานเกินไป เพราะจะทำให้ผู้เล่นเกิดความเหนื่อยล้าได้ หรือหากมีเวลาสั้นเกินไปก็ อาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สำหรับช่วงเวลาในการจัดนั้น ควรจัดในช่วงเวลาที่มีแสงแดดอ่อนเพื่อไม่ให้ ผู้เล่นเกิดความเครียดมากนัก

การกำหนดเวลาในการทำดำเนินกิจกรรมนั้น จะแบ่งเวลาออกเป็น 5 ช่วง คือ

1) เวลาในการอธิบายกิจกรรม “Walk Rally” ทั้งหมด เช่น วิธีเล่น , แผนที่ , กติกา

2) เวลาในการจัดกลุ่มเข้าฐาน (เริ่มต้น) …..………(ประมาณ 10 นาที)

3) เวลาในการอธิบายกิจกรรมภายในฐาน ………..(ประมาณ 3 นาที)

4) เวลาในการดำเนินกิจกรรมภายในฐาน ………..(ประมาณ 10 นาที)

5) เวลาเปลี่ยนฐาน / เข้าฐานต่อไป ……………….(ประมาณ 2 นาที)

จึงขอให้มีการกำหนดผู้ควบคุมเวลา และคอยให้สัญญาณต่างๆ เพื่อความเรียบร้อย ในการดำเนินการต่อไปในเกมส์กิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมสันทนาการ เกม นันทนาการ ตัวอย่าง ปิ๊ง!!! วิธีเล่น ให้ทุกคนนึกถึงอวัยวะที่ตนเองชอบของตนเอง แล้วให้วิ่งไปแตะอวัยวะของคนอื่น พร้อมพูดว่า “ปิ๊ง…(อวัยวะนั้น)…” แล้วแนะนำตนเองพร้อมทั้งถามชื่อคนที่ไปปิ๊งด้วย ให้ได้มากที่สุดในเวลาจำกัด

เกมที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมที่ใช้ในการฝึกอบรมสันทนาการกลางแจ้ง นันทนาการกลางแจ้ง

เราได้รวบรวมเกมส์ที่ใช้ในการอบรม สันทนาการกลางแจ้ง และนันทนาการกลางแจ้งมาไว้ให้ทุกท่านได้นำไปลองใช้ดู หวังว่าคงมีประโยชน์ เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรมคือการปฤบัติกิจด้วยการเล่น หรือการแข่งขันของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทัศนคติ และจริยธรรมในการปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
สารบัญ
1. ความสำคัญของเกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
2. ส่วนประกอบของเกมส์
3. ประโยชน์ของเกมในการพัฒนาบุคลากร
4. รูปแบบของเกม 5 ประเภท
5. บทบาทของผู้นำเกม
6. การเตรียมการก่อนเล่นเกม
เกมส์หลักๆประกอบไปด้วย
1. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมและสมาธิ (เกม เรียกพลัง ความพร้อม ความเข้าใจ)
2. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมนั่งล้อมวง แท็บ
3. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สร้างสัมพันธ์ สนุกสนานสามัคคี (เกม หากว่าเรากำลังสบาย)
4. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมนั่งล้อมวง จำควาย
5. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างทีมงาน (เกม จิ๊กซอสัมพันธ์)
6. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะการสื่อสารประสานงาน (เกม ฝูงวานร)
7. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ท่องสูตรคูณ/เซเว่นอัพ
8. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม รักนะ-จะบ้าเหรอ
9. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สร้างความชื่อมั่น มุ่งมั่น สู่เป้าหมาย (เกมโยนเหรียญลงแก้ว)

นันทนาการ (Recreation)

หมายถึง หมายถึงกิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่าง จากภารกิจงานประจำ โดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และกิจกรรมที่ทำต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นันทนาการ เป็นคำมาจากคำเดิมว่า “สันทนาการ” ซึ่งพระยาอนุมานราชธน หรือเสถียรโกเศศได้บัญญัติไว้เมื่อปี พ.ศ.2507 และตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Recreation” มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของนันทนาการไว้หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
นันทนาการ หมายถึง การทำให้ชีวิตสดชื่น โดยการเสริมสร้างพลังงานขึ้นใหม่ หลังจากที่ร่างกายใช้พลังงานแล้วเกิดเป็นความเหนื่อยเมื่อยล้าทางร่างกาย จิตใจและทางสมอง เมื่อบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจะช่วยขจัด หรือผ่อนคลายความเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านร่างกายและจิตใจ ในความหมายนี้ นันทนาการจึงเป็นการตอบสนองความต้องการทางกาย และจิตใจของบุคคลได้อย่างแท้จริง

นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม ต่างๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มคณะ เข้าร่วมในช่วงเวลาว่าง โดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ มีผลก่อให้เกิดการพัฒนาอารมณ์สุข สนุก สุขสงบ และกิจกรรมนั้นๆ จะต้องเป็นกิจกรรม ที่สังคมยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมศิลปหัตกรรม การอ่าน-เขียน กิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปวัฒนธรรม งานอดิเรก เกม กีฬา การละคร ดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ และนันทนาการกลางแจ้งนอกเมือง

นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) หรือประสบการณ์ที่บุคคลได้รับโดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาว่างเป็นสื่อ ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุคคล

นันทนาการ หมายถึง เป็นสถาบันทางสังคมหรือแหล่งศูนย์กลางของสังคม เพื่อให้บุคคล หรือสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแล้วก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางร่างกายและพัฒนาทางด้านอารมณ์จิตใจและสังคมซึ่งโดยปกติรัฐมีหน้าที่จัดแหล่งนันทนาการในรูปแบบต่างๆ เช่น สวนสาธารณะในเมือง สวนหย่อม ศูนย์เยาวชน ห้องสมุดสำหรับประชาชน ดนตรีสำหรับประชาชน วนอุทยาน และอุทยานแห่งชาติ

ส่งเสริมประสิทธิภาพทางกายและทางจิต

ปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมือง หรือชุมชนชนบทต่างมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป จากที่คนส่วนใหญ่เดิมเคยต้องใช้แรงกายและแรงสมองเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงาน ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คนเราได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการใช้แรงงานเครื่องจักรมาแทนแรงงานคน

แรงสมองถูกปรับเปลี่ยน และลดบทบาทมาสู่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล ซึ่งหากพิจารณาโดยผิวเผินอาจดูว่า การปฏิบัติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและมีความถูกต้อง แต่หากพิจารณาโดยละเอียดถึงความต่อเนื่องของภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้นแล้วกลับพบว่า การลดใช้แรงงานทั้งสองส่วน

จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของทางกาย และทางจิตใจ ให้ลดตามไปด้วยซึ่งหากร่างกายลดประสิทธิภาพ ลงย่อมส่งผลให้สภาวะทางด้านร่างกายเกิดปัญหา หรือเสื่อมประสิทธิภาพ และยิ่งหากสภาวะทางด้านสมอง ลดประสิทธิภาพลงด้วยแล้ว ย่อมจะส่งผลให้บุคคลดังกล่าวเกิดภาวะปัญหาทางด้านความคิดความจำ และนำมาสู่ปัญหาในการทำงานของสมองได้

ดังนั้นกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวรวมทั้งมีการใช้ทักษะทางสมอง ที่ต้องใช้กระบวนการในการคิด และการสร้างสรรค์จินตนาการ ในขณะปฏิบัติกิจกรรมจึงเป็น
กิจกรรมที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นที่จะนำมาใช้ในการ ส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสืบทอดค่านิยมในด้านวัฒนธรรมปละประเพณีที่ดีงานของสังคมกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ

โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นเกมและการละเล่นพื้นเมืองนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนได้อย่างดีแล้วยังพบว่ารูปแบบกิจกรรมที่นำมาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถือว่าเป็นการส่งเสริมหรือสืบทอดด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงานของสังคมให้คงไว้ได้ชัดเจนอย่างหนึ่ง ป้องกันปัญหาการเกิดโรคและการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย

ปัจจุบันในทางการเเพทย์ยอมรับว่า โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนเรา มีหลายโรคเป็นปัญหาที่สามารถจะป้องกันหรือชะลอโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถจะรักษาหรือฟื้นฟูสภาพของผู้ป้วยให้ดีขึ้นได้

โดยใช้วิธีการออกกำลังกายหรือให้ผู้ป่วยเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่มีความเหมาะสมต่อการป้องกันโรคต่างๆ เหล่านี้ เช่น โรคเครียด โรคจิต โรคประสาท โรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคข้อต่อเสื่อมสภาพ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมและชุมชน

ภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีความกระตือรือร้น และมุ่งสนใจในการประกอบอาชีพของตนเอง บางครั้งอาจส่งผลให้ขาดความสนใจต่อสมาชิกในสังคมชุมชนที่ตนอาศัย ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือว่ามีความแตกต่างไปจากสภาพทางวัฒนธรรมของไทยที่ผ่านมาและมักพบว่าหากชุมชนใดก็ตามมีสภาพของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในลักษณะดังกล่าว ความสัมพันธ์ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน

นั้นจะขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนอาจนำมาสู่ปัญหาทางสังคมในชุมชนได้ปัจจุบันหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน มักจะนำรูปแบบของกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการมาใช้ส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมและชุมชนกับหน่วยงานซึ่งถือว่าการนำเอากิจกรรมดังกล่าวมา

ใช้เป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมสภาพทางสังคมให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ป้องกันและลดปัญกาอาชญากรรมตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลปัจจุบันปัญหาทางสังคมมีหลากหลายรูปแบบส่วนหนึ่งพบว่าเกิดจากการที่บุคคลไม่รู้จักใช้เวลาว่างหรือเวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยความถูกต้องเหมาะสม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีพลังและความต้องการที่จะใช้พลังอยู่ในตัวเอง หากขาดการดูแลหรือให้คำแนะนำที่ดี การใช้พลังงานหรือแสดงพฤติกรรมออกมาอาจมีลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ขึนในสังคม

ดังนั้น การใช้กิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการที่มีผู้ดูแล หรือคอยให้คำแนะนำที่ดีจึงเป็นกิจกรรมสำคัญในการนำมาใช้กับวัยรุ่น หรือใช้เป็นกิจกรรมทางสังคมที่ช่วยป้องกัน และลดปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลในสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) กิจกรรมวันแม่ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย ประวัติวันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันที่ 12 สิงหาคม มิได้เป็น วันแม่แห่งชาติ อย่างเช่นในปัจจุบัน แต่ได้มีการกำหนดเอาวันที่ 15 เมษายนของทุกๆ ปีเป็น วันแม่แห่งชาติ โดยเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้ประกาศรับรองเอาไว้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่เป็นส่วนงานของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง จึงได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2493 เป็นต้นมา อีกทั้งการจัดงานก็เป็นได้ด้วยความสำเร็จ เนื่องด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างออกไปได้ จึงทำให้การจัดงานไม่เพียงแต่มีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติ การประกวดคำขวัญวันแม่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่ และเป็นการเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้มีมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม […]

กิจกรรมเข้าจังหวะ

กิจกรรมเข้าจังหวะ พลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ มีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการ มนุษย์จะมีการเคลื่อนไหว ประกอบเพลง หรือจังหวะเพื่องานเลี้ยงรื่นเริง หรือการเต้นรำเพื่อบวงสรวลเทพเจ้า ซึ่งการเต้นรำก็ขึ้น อยู่กับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ความเชื่อของแต่ละพื้นที่  ซึ่งในสมัยปัจจุบันยังมี การเต้นรำแบบสมัยก่อนอยู่ แต่ก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ของการเต้นรำมีจุดประสงค์ที่เปลี่ยนแปลง ไปเพื่อความสนุกสนาน การเข้าสังคม การออกกำลังกาย เป็นต้น ความหมายของกิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic Activities) มาจากการประสมประสาน ระหว่างคำ 2 คำ คือจังหวะ (Rhythm) กับ การเคลื่อนไหวร่างกาย (Body Movement) จังหวะ หมายถึง ความสม่ำเสมอของเสียง ซึ่งอาจเป็นเสียงดนตรี เสียงการตีเกราะ เคาะไม้ ฯลฯ การเคลื่อนไหวร่างกาย หมายถึง การแสดงออกของร่างกายในรูปการเคลื่อนไหว อวัยวะส่วนต่างๆ จากคำ 2 คำดังกล่าว สามารถสรุปรวมความหมาย ของกิจกรรมเข้าจังหวะได้ดังนี้ กิจกรรมเข้าจังหวะ หมายถึง การเคลื่อนไหวอวัยวะ ของร่างกายในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะหรือดนตรีที่นำมาประกอบ […]