กิจกรรมนันทนาการ

เกมส์ walk rally การแบ่งกลุ่ม & เวลา สำหรับกิจกรรม “Walk Rally”

เพราะ…เราสามารถเสริมสร้าง ให้เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะได้ เช่น การจัดกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มคณะ ที่ไม่รู้จักกัน ให้มาอยู่รวมกัน เป็นต้น ทั้งนี้…สิ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้คือ… ความยุติธรรม ในการแบ่งกลุ่ม เช่น จำนวน ผู้ชาย,ผู้หญิง ในแต่ละกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มคณะ เราควรที่จะมีเท่าๆกัน ซึ่งจะมีผลต่อการทำคะแนน ในการทำกิจกรรมต่างๆได้ จริงอยู่ผู้จัดอาจไม่ได้ให้ความสำคัญ กับคะแนนในการตัดสิน

คะแนนที่ได้รับ นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราได้จูงใจตั้งแต่ตอนแรก วัตถุประสงค์ ในการทำงานเป็นทีมได้ ฉะนั้นจึงควรใช้กิจกรรมนันทนาการ ที่มีอยู่ มาใช้แทนเพื่อให้ผู้เล่นไม่สามารถล่วงรู้ถึงขั้นตอนการแบ่งกลุ่มดังกล่าว เช่น หอยเปลี่ยนฝา รวมเงิน เรียนเสียงสัตว์ การนับเลขตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการ เป็นต้น

จะเห็นว่าวิธีการในการแบ่งกลุ่มมีหลายวิธี ขึ้นอยู่ว่าผู้จัดจะเลือกใช้วิธีการใดให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม หากเป็นบริเวณกลางแจ้ง ไม่ควรจัดให้มีเวลานานเกินไป เพราะจะทำให้ผู้เล่นเกิดความเหนื่อยล้าได้ หรือหากมีเวลาสั้นเกินไปก็ อาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สำหรับช่วงเวลาในการจัดนั้น ควรจัดในช่วงเวลาที่มีแสงแดดอ่อนเพื่อไม่ให้ ผู้เล่นเกิดความเครียดมากนัก

การกำหนดเวลาในการทำดำเนินกิจกรรมนั้น จะแบ่งเวลาออกเป็น 5 ช่วง คือ

1) เวลาในการอธิบายกิจกรรม “Walk Rally” ทั้งหมด เช่น วิธีเล่น , แผนที่ , กติกา

2) เวลาในการจัดกลุ่มเข้าฐาน (เริ่มต้น) …..………(ประมาณ 10 นาที)

3) เวลาในการอธิบายกิจกรรมภายในฐาน ………..(ประมาณ 3 นาที)

4) เวลาในการดำเนินกิจกรรมภายในฐาน ………..(ประมาณ 10 นาที)

5) เวลาเปลี่ยนฐาน / เข้าฐานต่อไป ……………….(ประมาณ 2 นาที)

จึงขอให้มีการกำหนดผู้ควบคุมเวลา และคอยให้สัญญาณต่างๆ เพื่อความเรียบร้อย ในการดำเนินการต่อไปในเกมส์กิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมสันทนาการ เกม นันทนาการ ตัวอย่าง ปิ๊ง!!! วิธีเล่น ให้ทุกคนนึกถึงอวัยวะที่ตนเองชอบของตนเอง แล้วให้วิ่งไปแตะอวัยวะของคนอื่น พร้อมพูดว่า “ปิ๊ง…(อวัยวะนั้น)…” แล้วแนะนำตนเองพร้อมทั้งถามชื่อคนที่ไปปิ๊งด้วย ให้ได้มากที่สุดในเวลาจำกัด

เกมที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมที่ใช้ในการฝึกอบรมสันทนาการกลางแจ้ง นันทนาการกลางแจ้ง

เราได้รวบรวมเกมส์ที่ใช้ในการอบรม สันทนาการกลางแจ้ง และนันทนาการกลางแจ้งมาไว้ให้ทุกท่านได้นำไปลองใช้ดู หวังว่าคงมีประโยชน์ เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรมคือการปฤบัติกิจด้วยการเล่น หรือการแข่งขันของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทัศนคติ และจริยธรรมในการปฎิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
สารบัญ
1. ความสำคัญของเกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
2. ส่วนประกอบของเกมส์
3. ประโยชน์ของเกมในการพัฒนาบุคลากร
4. รูปแบบของเกม 5 ประเภท
5. บทบาทของผู้นำเกม
6. การเตรียมการก่อนเล่นเกม
เกมส์หลักๆประกอบไปด้วย
1. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมและสมาธิ (เกม เรียกพลัง ความพร้อม ความเข้าใจ)
2. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมนั่งล้อมวง แท็บ
3. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สร้างสัมพันธ์ สนุกสนานสามัคคี (เกม หากว่าเรากำลังสบาย)
4. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เกมนั่งล้อมวง จำควาย
5. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างทีมงาน (เกม จิ๊กซอสัมพันธ์)
6. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เสริมสร้างทักษะการสื่อสารประสานงาน (เกม ฝูงวานร)
7. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ท่องสูตรคูณ/เซเว่นอัพ
8. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม รักนะ-จะบ้าเหรอ
9. เกมส์ที่ใช้ในการฝึกอบรม สร้างความชื่อมั่น มุ่งมั่น สู่เป้าหมาย (เกมโยนเหรียญลงแก้ว)

นันทนาการ (Recreation)

หมายถึง หมายถึงกิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่าง จากภารกิจงานประจำ โดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และกิจกรรมที่ทำต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นันทนาการ เป็นคำมาจากคำเดิมว่า “สันทนาการ” ซึ่งพระยาอนุมานราชธน หรือเสถียรโกเศศได้บัญญัติไว้เมื่อปี พ.ศ.2507 และตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Recreation” มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของนันทนาการไว้หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
นันทนาการ หมายถึง การทำให้ชีวิตสดชื่น โดยการเสริมสร้างพลังงานขึ้นใหม่ หลังจากที่ร่างกายใช้พลังงานแล้วเกิดเป็นความเหนื่อยเมื่อยล้าทางร่างกาย จิตใจและทางสมอง เมื่อบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจะช่วยขจัด หรือผ่อนคลายความเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านร่างกายและจิตใจ ในความหมายนี้ นันทนาการจึงเป็นการตอบสนองความต้องการทางกาย และจิตใจของบุคคลได้อย่างแท้จริง

นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม ต่างๆ ที่บุคคลหรือกลุ่มคณะ เข้าร่วมในช่วงเวลาว่าง โดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ มีผลก่อให้เกิดการพัฒนาอารมณ์สุข สนุก สุขสงบ และกิจกรรมนั้นๆ จะต้องเป็นกิจกรรม ที่สังคมยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมศิลปหัตกรรม การอ่าน-เขียน กิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปวัฒนธรรม งานอดิเรก เกม กีฬา การละคร ดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ และนันทนาการกลางแจ้งนอกเมือง

นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) หรือประสบการณ์ที่บุคคลได้รับโดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาว่างเป็นสื่อ ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุคคล

นันทนาการ หมายถึง เป็นสถาบันทางสังคมหรือแหล่งศูนย์กลางของสังคม เพื่อให้บุคคล หรือสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการแล้วก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางร่างกายและพัฒนาทางด้านอารมณ์จิตใจและสังคมซึ่งโดยปกติรัฐมีหน้าที่จัดแหล่งนันทนาการในรูปแบบต่างๆ เช่น สวนสาธารณะในเมือง สวนหย่อม ศูนย์เยาวชน ห้องสมุดสำหรับประชาชน ดนตรีสำหรับประชาชน วนอุทยาน และอุทยานแห่งชาติ

ส่งเสริมประสิทธิภาพทางกายและทางจิต

ปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมือง หรือชุมชนชนบทต่างมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป จากที่คนส่วนใหญ่เดิมเคยต้องใช้แรงกายและแรงสมองเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงาน ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คนเราได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการใช้แรงงานเครื่องจักรมาแทนแรงงานคน

แรงสมองถูกปรับเปลี่ยน และลดบทบาทมาสู่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล ซึ่งหากพิจารณาโดยผิวเผินอาจดูว่า การปฏิบัติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและมีความถูกต้อง แต่หากพิจารณาโดยละเอียดถึงความต่อเนื่องของภาวะสุขภาพที่เกิดขึ้นแล้วกลับพบว่า การลดใช้แรงงานทั้งสองส่วน

จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของทางกาย และทางจิตใจ ให้ลดตามไปด้วยซึ่งหากร่างกายลดประสิทธิภาพ ลงย่อมส่งผลให้สภาวะทางด้านร่างกายเกิดปัญหา หรือเสื่อมประสิทธิภาพ และยิ่งหากสภาวะทางด้านสมอง ลดประสิทธิภาพลงด้วยแล้ว ย่อมจะส่งผลให้บุคคลดังกล่าวเกิดภาวะปัญหาทางด้านความคิดความจำ และนำมาสู่ปัญหาในการทำงานของสมองได้

ดังนั้นกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งรูปแบบของกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวรวมทั้งมีการใช้ทักษะทางสมอง ที่ต้องใช้กระบวนการในการคิด และการสร้างสรรค์จินตนาการ ในขณะปฏิบัติกิจกรรมจึงเป็น
กิจกรรมที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นที่จะนำมาใช้ในการ ส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสืบทอดค่านิยมในด้านวัฒนธรรมปละประเพณีที่ดีงานของสังคมกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ

โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นเกมและการละเล่นพื้นเมืองนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนได้อย่างดีแล้วยังพบว่ารูปแบบกิจกรรมที่นำมาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถือว่าเป็นการส่งเสริมหรือสืบทอดด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงานของสังคมให้คงไว้ได้ชัดเจนอย่างหนึ่ง ป้องกันปัญหาการเกิดโรคและการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย

ปัจจุบันในทางการเเพทย์ยอมรับว่า โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคนเรา มีหลายโรคเป็นปัญหาที่สามารถจะป้องกันหรือชะลอโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถจะรักษาหรือฟื้นฟูสภาพของผู้ป้วยให้ดีขึ้นได้

โดยใช้วิธีการออกกำลังกายหรือให้ผู้ป่วยเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการที่มีความเหมาะสมต่อการป้องกันโรคต่างๆ เหล่านี้ เช่น โรคเครียด โรคจิต โรคประสาท โรคหลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคข้อต่อเสื่อมสภาพ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมและชุมชน

ภาวะทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีความกระตือรือร้น และมุ่งสนใจในการประกอบอาชีพของตนเอง บางครั้งอาจส่งผลให้ขาดความสนใจต่อสมาชิกในสังคมชุมชนที่ตนอาศัย ซึ่งลักษณะดังกล่าวถือว่ามีความแตกต่างไปจากสภาพทางวัฒนธรรมของไทยที่ผ่านมาและมักพบว่าหากชุมชนใดก็ตามมีสภาพของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในลักษณะดังกล่าว ความสัมพันธ์ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชน

นั้นจะขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนอาจนำมาสู่ปัญหาทางสังคมในชุมชนได้ปัจจุบันหน่วยงานหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน มักจะนำรูปแบบของกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการมาใช้ส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมและชุมชนกับหน่วยงานซึ่งถือว่าการนำเอากิจกรรมดังกล่าวมา

ใช้เป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมสภาพทางสังคมให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ป้องกันและลดปัญกาอาชญากรรมตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลปัจจุบันปัญหาทางสังคมมีหลากหลายรูปแบบส่วนหนึ่งพบว่าเกิดจากการที่บุคคลไม่รู้จักใช้เวลาว่างหรือเวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยความถูกต้องเหมาะสม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่มีพลังและความต้องการที่จะใช้พลังอยู่ในตัวเอง หากขาดการดูแลหรือให้คำแนะนำที่ดี การใช้พลังงานหรือแสดงพฤติกรรมออกมาอาจมีลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ขึนในสังคม

ดังนั้น การใช้กิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการที่มีผู้ดูแล หรือคอยให้คำแนะนำที่ดีจึงเป็นกิจกรรมสำคัญในการนำมาใช้กับวัยรุ่น หรือใช้เป็นกิจกรรมทางสังคมที่ช่วยป้องกัน และลดปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลในสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

กิจกรรม วันสงกรานต์

สงกรานต์เป็น  ประเพณีของประเทศไทยลาวกัมพูชาพม่า ชนเผ่าน้อยชาวจีนแถบเวียดนามและอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียที่ได้รับความนิยมในประเทศอินเดีย สาดสีแทนโดยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 4 มันก็คือเดือนมีนาคมสงกรานต์เป็นคำในภาษาสันสกฤตที่หมายถึงการเดินทางโดยการอุปถัมภ์ถึงการเค็ม อนย้ายื่หัวเรื่อง: การประทับในห้างหุ้นส่วนจำกัดจักรราศีหรือหัวเรื่อง: การเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความสามารถเชื่อของไทย English และบางออกประเทศในห้างหุ้นส่วนจำกัดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเพณีสงกรานต์นั้นมีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษจึงมักเรียกรวมกันว่าได้  ประเพณีตรุษสงกรานต์ วันที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ครั้งนี้จะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน ไทยจนถึง พ.ศ. 2431 และได้รับการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ 1 เมษายน 2483 ประวัติวันสงกรานต์ครั้งที่แล้ว  พิธีสงกรานต์เป็น  พิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือชุมชนบ้านใกล้เคียง แต่ในปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนแปลงพิธีการสงกรานต์และเป็นเทศกาลสงกรานต์ ที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาล แต่ยังคงมีอยู่ แต่ในพิธีสงกรานต์ ีแก้ปัญหาด้วยความร้อนใจในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินเข้าสู่ราศีเมษในวันนี้ที่จะใช้น้ำกามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ใหญ่ที่มีการรำและกตัญญู ไทยสมัยใหม่เกิดเป็นประเพณีกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ำพระที่นำมาซึ่งความเป็น สิริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ตำนานวันสงกรานต์ การสร้างวันสงกรานต์มีเรื่องราวเล่าสืบต่อกันมาจากใจที่สืบเชื้อสายมาจากใจที่สืบเชื้อสายมาจากใจของผู้สืบเชื้อสายมาจากความจริงที่ว่า นักเลงสุราเข้ามาในบ้านของเศรษฐีคนนั้นผิวคล้ำดุจดั่งทองแล้วก็ซัดซ่านที่หยาบคายหลาย ๆ ครั้งเศรษฐีเมื่อได้ฟังแล้วชอบถามว่า พวกเจ้ามาพูดหยาบคายดูหมิ่นเราเป็นเศรษฐีเพราะเหตุใดพวกนักเลง ท่านมีสมบัติมากมาย แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่จะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียผู้คนมากมายที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการสูญเสียผู้คนมากมาย ฟังก็เห็นจริงด้วยเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อนักเลงสุรายิ่งนักคิดนึกอยากจะได้รับเงินจากการทำบวงสรวงพระอาทิตย์และพระจันทร์ อขอให้มีบุตรเมื่ออยู่ถึง 3 ปีก็มิได้มีบุตรตามที่ปราถนา เมื่อพระนางเจ้าพระจันทร์และพระจันทร์เต็มไปด้วยความเคารพพระปรมาภิไธยพระคริสต์ (5 เดือน) พระมหาไถ่แห่งมหาสารคาม คนที่มาจากต่างประเทศเล่นนักขัตฤกษ์คร่ำครวญว่าด้วยการขึ้นปีใหม่ให้กับคนมากมายที่มีเงินก้อนใหญ่ในขณะนี้ ีชาติโจรสลัดเอาข้าวสารซาวด์ […]

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา  นับเป็นวันสำคัญชาติทางพระพุทธศาสนา วันหยุดทั่วโลกเป็นวันหยุดราชการในหลาย ๆ ประเทศอีกทั้งยังมีความสำคัญในระดับนานาชาติตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งชาติเป็นวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกันเมื่อวันที่ 15 ค่ำเดือน 6 ​​หรือวันชาติแห่งชาติือนวิสาขะ (ต่างประเทศกัน ) จึงพุทธชาวถือว่าเป็นการธนาคารวันที่ รวมหัวเรื่อง : การเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งและ เรียกหัวเรื่อง : การบูชาในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การธนาคารการธนาคารวันนี้ว่าได้ได้  วิสาขบูชา  ย่อมาจากเนชั่เนชั่  วิสาขปุรณมีบูชา  หมายถึง  หัวเรื่อง: การบูชา ในห้างหุ้นส่วนจำกัดวันเพ็ญเดือนระเบียนวิสาขะ ประวัติศาสตร์วันวิสาขบูชาในประเทศไทยจากการค้นพบพบว่า  วันที่วิสาขบูชา  ได้รับการขึ้นมาครั้งแรกในยุคสุโขทัยเป็นราชอาณาจักร420 โดยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงปักกิ่ง พุทธศาสนาในยุคนั้นอาจเป็นเพราะครั้งประวัติศาสตร์ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ด้านศาสนากับประเทศลังกาอย่ ใกล้ชิดงจะเห็นได้ว่าได้มีที่คุณพระสงกรานต์ฆ์จากเนชั่เมืองลังกาหลายรูปเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาและนำหัวเรื่อง: การประกอบพิธีวิสาขบูชาเข้ามาปฏิบัติในห้างหุ้นส่วนจำกัดประเทศไทยด้วย ขอให้ปฏิบัติตามพิธีวิสาขบูชาในยุคสุโขทัยได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือนางนพมาศสรุปใจที่ได้รับใน  วันที่พระวิษณุเทวะพระเจ้าแผ่นดินพระราชบริพารด้วยดอกไม้และจุดประทีปโคมไฟ วันที่ 3 เพื่อบูชาคืนที่คุณพระรัตนตรัยขณะที่ที่คุณพระมหาสาธุชนและบรมวงศิลป์ก็มีรูปคุณทรงและรูปคุณทรงบำเพ็ญที่คุณพระราชกุศลต่าง ๆ ในห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลาอันใกล้เข้ามาแล้วพวกเขาก็จ ความสามารถรับได้เคารพต่อที่คุณพระมหากษัตริย์และที่คุณพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จะรักษาศีลฟังธรรมถวายสลากสงครามสังฆทานอาหารบิณฑบาตแด่ที่คุณพระภิกษุสามเณรบริจาคให้แก่ประชาชนสัตว์ ฯลฯ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและรัตนโกสินทร์ตอนต้นมหาเศรษฐีกรุงศรีอยุธยาตอนที่ 1 (พ.ศ. 2360) มหาเศรษฐีกรุงศรีอยุธยาเตรียมพิธีวิสาขบูชาขึ้นใหม่โดยสมเด็จพระสังฆราช วันที่ 14 ค่ำ 15 […]