กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลนักเรียนจะต้องศึกษาด้วยตนเองอยู่ที่บ้าน

โอกาสที่จะได้พบเพื่อนนักศึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนเพื่อให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนการสอนปัญหาทางวิชาการหรือปัญหาอื่น ๆ มีน้อยที่จะได้รับการติดต่อกันทางไปรษณีย์หรือรับการสอนเสริมการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการให้มีขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักกันดีกว่า ึกษา

โดยมีอาจารย์ประจำชมรมนักเรียนแนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประโยชน์และเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้วและกิจกรรมในแนวทางที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วยประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมเพื่อศึกษาสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตใน อนาคตค่อนข้างมาก

ฟิลิปปินส์สังคมทุกวันนี้ไม่ได้มี แต่เพียงคนที่เก่งทางวิชาการเพียงคนเดียว แต่ต้องการคนที่มีความรู้ทางวิชาการด้านวิชาชีพและวิชาที่เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม อื่น ๆ ของคุณคนจะทำให้เราไความสามารถคิดใหม่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาจากเนชั่หัวเรื่อง: การได้รับหัวเรื่อง: การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและเป็นผลมาจากเนชั่หัวเรื่อง: การที่เราได้รับผลกระทบ ากการปล้นสะดมในที่สุดเป็นการ พัฒนาสติปัญญาของเราไปในตัว

เมื่อเราได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะทำให้เราได้มีโอกาสประเมินตนเองไปในตัวไม่ว่าจะเป็นจุดหักเหของตัวเองเรามีอะไรที่ค่อนข้างน้อยคนบางคนจะรู้ได้ว่าอะไรจริง ๆ อาจจะใครพบว่าได้หัวเรื่อง: การใช้งานพนักงานหัวเรื่อง: การวางแผนด้านหัวเรื่อง: การสื่อสารกับของคุณคนอื่น ๆ แต่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดขณะเดียวกันเราก็อาจจะพบว่าได้คุณตัวเราเองเป็นของคุณคนแข็งกระด้างจนเกินไปเป็นของคุณคนคิพวกเราไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่อาจท ให้พวกเรารู้จักตัวเองช้าเกินไป ทำให้โอกาสที่จะพัฒนาจุดจบของพวกเราพลอยช้าตามไปด้วย

ในยุคปัจจุบันเวลารับเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นอย่างมาก

คนที่บริหารเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมรับสิ่งที่มีค่าต่อตนเองมากกว่าคนอื่น ๆ ทุก ๆ วันเราทุกคนจะมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กันในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ได้อย่างเหมาะสม ตนเองในห้างหุ้นส่วนจำกัดแก่กิจกรรมทางวิชาการกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนบุคคลครอบครัวและกิจกรรมร่วมกิจกรรมนักศึกษาเป็นจะสำคัญแสดงให้เห็นว่าได้หากมีหลายสิ่งหลายอย่างในห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลาใกล้เคียงเ าจะมีสถานประกอบการในการ ดำเนินการเพียงใด

ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เราจะมีอิสระในการคิดและการจัดวางด้วยตัวเราเองมากขึ้น แต่กระนั้นก็ดีในโลกของการทำงานเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นในงานที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปเป็นงานที่ ความสามารถรับได้นิยมอย่างมากท้อหนังสือนให้ความสามารถเห็นว่าได้เราจะทำงานร่วมด้านกับของคุณคนอื่นได้หรือไม่ได้รับหัวเรื่อง: การทำกิจกรรมที่มีความสามารถสำคัญที่ทำให้เราได้รู้จักเรียนรู้และทำความเข้าใจในห้างหุ้นส่วนจำกัดควา หมายของความแตกต่างกันระหว่างบุคคล มากขึ้นเงินสำรองมากปัญหาในการทำงานน้อยนักเรียนจะช่วยในเรื่องนี้ได้มาก

การเข้าร่วมกิจกรรมที่จะสอนให้เรารู้ว่าจะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้รับการยอมรับเป็นคนที่เข้าใจทักษะที่รู้จักสังคมที่จะยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ เหล่านี้ล้วน แต่ช่วยในการปรับแต่งของเราให้ดูดีเสมอและรู้จักการใช้บทบาทที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่ต้องใช้ตำแหน่งที่มีส่วนร่วมร่วมกันรับผิดชอบแตกต่างกันไปบางคนมีบทบาทเป็นผู้นำกลุ ่มบางคนมีบทบาทเป็นรองประธาน เหรัญญิกเลขานุการ 

เมื่อเราขณะนี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดบทบาทที่จะคุณต้องเรียนรู้และเข้าใจในห้างหุ้นส่วนจำกัดบทบาทของตนเองในห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลาที่เราต้องการจะมีบทบาทในห้างหุ้นส่วนจำกัดฐานะพลเมืองเราจะไม่เข้าใจคำไม่ว่าได้จะเป็นบทบาท  เราก็จะดำเนินหัวเรื่อง: การสิ่งที่  ผิดไม่  ได้นี้เป็นอย่าง มาก 

การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษานั้นทำให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมาย

แต่บางครั้งก็จะได้รับประสบการณ์ที่มีค่ากับคนหลายคนที่เสียชีวิตเรียนรู้ที่จะเสียเวลาเรียนรู้ที่จะเสียเวลาเรียนรู้ที่จะเสียเวลาเรียนรู้การแบ่งเวลาที่ไม่รู้จักคนก็แยกกันไม่ออกว่าเรียนอะไรกับกิจกรรม อะไรที่สำคัญกว่ากันบ้างเราต้องทำความเข้าใจกับตัวเองว่าในฐานะนักศึกษาแล้วการเรียนรู้ที่มีความสำคัญ ช่วยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษามี คุณลักษณะของความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนได้รับ
1. ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับป่าชายเลนจากการฟังการบรรยายจากวิทยากรและกิจกรรมที่มีการรบกวนจิตใจความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนและชนิดต่าง ๆ ที่เชื่อขี้เกียจ
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมา มาปฏิบัติจริงในชุมชนเช่นการรักษาสภาพป่าชายเลน
3. ได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมการเดินทางที่รบกวนความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน
4. มีความรู้สึกในหมู่ ณ คมากขึ้นจากเนชั่หัวเรื่อง: การทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
5. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ได้มากขึ้น
6. มีจิตสำนึกที่ดีในการที่จะ อนุรักษ์ป่าชายเลนและสามารถชักจูงให้ผู้อื่นมาร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน
7. มีความ กล้าแสดงออกมากขึ้น
8. มีความรักและภูมิใจในอาชีพของชุมชน

นักศึกษาได้รับ

1. รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มทำให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มมากขึ้น
2. รู้จักการแบ่งงานแบ่งหน้าที่ในการรับรู้
3. ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่องานที่ได้รับใบปลิว
4 มีการปรับตัวเข้า มาผู้อื่นมากขึ้น
5. ความสามารถรับได้รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับป่าชายเลนชนิดต่าง ๆ และหัวเรื่อง: การประกอบอาชีพหัวเรื่อง: การประมงเพราะในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การทำงานคุณต้องมีหัวเรื่อง: การหาความรู้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดเรื่องที่ทำ
6. มีจิตสำนึกที่ด ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและธรรมชาติ
7. เรียนรู้การติดต่อประสานงานกับหน่วย งานราชการและบุคคลอื่น
8. รับประสบการณ์ได้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดด้านที่ไม่เคยได้รับมาก่อนในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การทำกิจกรรมนอกผู้แต่ง: มหาวิทยาลัย
9. รู้จักการวางแผนการทำงานและการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ชุมชนได้รับ
1. ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับป่าชายเลนและสภาพแวดล้อมในชุมชนจากการเผยแพร่ของเด็กนักเรียน
2. มีความรักและความภาคภูมิใจในอาชีพของชุมชน
3. สภาพป่าชายเลนและสภาพแวดล้อมในชุมชนที่มีการพัฒนาบุคคลที่ อยู่ในชุมชนได้รับทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการบริจาคและการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่มีอยู่ในชุมชน

มหาวิทยาลัยที่ได้รับ
1. ได้รับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานนี้
2. การ
ฝึกทักษะการรับรู้ของนักศึกษา

ประเทศที่ได้รับ
1. การสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกของผู้คน
2. ประเทศที่มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งที่เป็นเขตบางขุนเทียน
3. สนองแนวพระราชดำริของประชาชนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำรัสว่า“ สอน ให้ลูกหลานรู้จักของป่าชายเลนว่ามี ประโยชน์ต่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำและประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 พื้นที่ศึกษาและสถานศึกษาได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเด็กไทยทุกคน ในห้างหุ้นส่วนจำกัดระดับของคุณคนหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความสามารถรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวเรื่อง: การดำรงชีวิตในห้างหุ้นส่วนจำกัดสังคมที่มีหัวเรื่อง: การเปลเพื่อหัวเรื่อง: การพัฒนาตนเอง ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนโฟกัสในด้านการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีความรู้สึก สมบูรณ์และมีความรอบรู้อย่างเท่าเทียมกัน ให้ความรู้ด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคม

การก้าวไปสู่การต่อสู้เพื่อก้าวสู่การต่อสู้เพื่อสังคมฐานความรู้ที่มั่นคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนที่มีความรู้พื้นฐานด้านจิตใจที่ดีงามชีวิตในอันที่จะส่งผลต่อ การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนอีกครั้งด้วยการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พท ธ ศักราช 2545 ได้รับแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรีย ย้ำมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาตามธรรมชาติและเต็มรูปแบบโดยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสนใจและความกังวลถนัดของผู้เรียน

การฝึกฝนทักษะการคิดเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางสังคมให้เกิดผลที่ดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของบุคคลที่ต้องใช้การเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขึ้นการดำเนินการ ขณะนี้ให้ชีวิตในห้างหุ้นส่วนจำกัดสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีควแนวทางหัวเรื่อง: การดำเนินงานพนักงานของกระทรวงศึกษาธิการในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การพัฒนาที่คุณเด็กของโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถทางานและอยู่ร่วมกับผู้อ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ทุกคน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชาติให้เป็นคนที่มีความรู้สึกไม่สบายใจได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นคนไทยและกองทัพโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา ที่คุณพระมหากษัตริย์กษัตริย์คุณทรงเป็นประมุขมีความสามารถรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นหัวเรื่อง: การมีส่วนร่วมและหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นคุณผู้เรียนเป็นสำคัญบนื้หนังสือนฐานความสามารถเชื่ ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้เต็มตามศักยภาพการพัฒนาที่สาคัญคือการพัฒนาที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ความเป็นคนดีทั้งสติปัญญาอารมณ์และสังคม

ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสร้างองค์ความรู้ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงพอใจในการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพลศึกษาศิลปะการงาน และเทคโนโลยีอาชีพภาษาต่างออกประเทศกษะและเจตคติที่เกิดจากเนชั่หัวเรื่อง: การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และประสบการณ์ขอ ผู้เรียนมาปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ด้วยเหตุผลดังกล่าวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตนเองเป็นคนดี มีคุณธรรมมีระเบียบวินัยและมีคุณจิตวิญญาณที่ดีงามเป็นของคุณคนมีปัญญาในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การใช้ทักษะชีคุณวิความสามารถคิดหัวเรื่อง: การสื่อสารแก้ปฐมวัยและหัวเรื่อง: การใช้เทคโน ลยีและเป็นคนมีความสุข ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

กิจกรรม วันสงกรานต์

สงกรานต์เป็น  ประเพณีของประเทศไทยลาวกัมพูชาพม่า ชนเผ่าน้อยชาวจีนแถบเวียดนามและอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียที่ได้รับความนิยมในประเทศอินเดีย สาดสีแทนโดยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 4 มันก็คือเดือนมีนาคมสงกรานต์เป็นคำในภาษาสันสกฤตที่หมายถึงการเดินทางโดยการอุปถัมภ์ถึงการเค็ม อนย้ายื่หัวเรื่อง: การประทับในห้างหุ้นส่วนจำกัดจักรราศีหรือหัวเรื่อง: การเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความสามารถเชื่อของไทย English และบางออกประเทศในห้างหุ้นส่วนจำกัดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเพณีสงกรานต์นั้นมีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษจึงมักเรียกรวมกันว่าได้  ประเพณีตรุษสงกรานต์ วันที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ครั้งนี้จะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน ไทยจนถึง พ.ศ. 2431 และได้รับการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ 1 เมษายน 2483 ประวัติวันสงกรานต์ครั้งที่แล้ว  พิธีสงกรานต์เป็น  พิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือชุมชนบ้านใกล้เคียง แต่ในปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนแปลงพิธีการสงกรานต์และเป็นเทศกาลสงกรานต์ ที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาล แต่ยังคงมีอยู่ แต่ในพิธีสงกรานต์ ีแก้ปัญหาด้วยความร้อนใจในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินเข้าสู่ราศีเมษในวันนี้ที่จะใช้น้ำกามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ใหญ่ที่มีการรำและกตัญญู ไทยสมัยใหม่เกิดเป็นประเพณีกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ำพระที่นำมาซึ่งความเป็น สิริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ตำนานวันสงกรานต์ การสร้างวันสงกรานต์มีเรื่องราวเล่าสืบต่อกันมาจากใจที่สืบเชื้อสายมาจากใจที่สืบเชื้อสายมาจากใจของผู้สืบเชื้อสายมาจากความจริงที่ว่า นักเลงสุราเข้ามาในบ้านของเศรษฐีคนนั้นผิวคล้ำดุจดั่งทองแล้วก็ซัดซ่านที่หยาบคายหลาย ๆ ครั้งเศรษฐีเมื่อได้ฟังแล้วชอบถามว่า พวกเจ้ามาพูดหยาบคายดูหมิ่นเราเป็นเศรษฐีเพราะเหตุใดพวกนักเลง ท่านมีสมบัติมากมาย แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่จะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียผู้คนมากมายที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการสูญเสียผู้คนมากมาย ฟังก็เห็นจริงด้วยเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อนักเลงสุรายิ่งนักคิดนึกอยากจะได้รับเงินจากการทำบวงสรวงพระอาทิตย์และพระจันทร์ อขอให้มีบุตรเมื่ออยู่ถึง 3 ปีก็มิได้มีบุตรตามที่ปราถนา เมื่อพระนางเจ้าพระจันทร์และพระจันทร์เต็มไปด้วยความเคารพพระปรมาภิไธยพระคริสต์ (5 เดือน) พระมหาไถ่แห่งมหาสารคาม คนที่มาจากต่างประเทศเล่นนักขัตฤกษ์คร่ำครวญว่าด้วยการขึ้นปีใหม่ให้กับคนมากมายที่มีเงินก้อนใหญ่ในขณะนี้ ีชาติโจรสลัดเอาข้าวสารซาวด์ […]

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา  นับเป็นวันสำคัญชาติทางพระพุทธศาสนา วันหยุดทั่วโลกเป็นวันหยุดราชการในหลาย ๆ ประเทศอีกทั้งยังมีความสำคัญในระดับนานาชาติตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งชาติเป็นวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกันเมื่อวันที่ 15 ค่ำเดือน 6 ​​หรือวันชาติแห่งชาติือนวิสาขะ (ต่างประเทศกัน ) จึงพุทธชาวถือว่าเป็นการธนาคารวันที่ รวมหัวเรื่อง : การเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งและ เรียกหัวเรื่อง : การบูชาในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การธนาคารการธนาคารวันนี้ว่าได้ได้  วิสาขบูชา  ย่อมาจากเนชั่เนชั่  วิสาขปุรณมีบูชา  หมายถึง  หัวเรื่อง: การบูชา ในห้างหุ้นส่วนจำกัดวันเพ็ญเดือนระเบียนวิสาขะ ประวัติศาสตร์วันวิสาขบูชาในประเทศไทยจากการค้นพบพบว่า  วันที่วิสาขบูชา  ได้รับการขึ้นมาครั้งแรกในยุคสุโขทัยเป็นราชอาณาจักร420 โดยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงปักกิ่ง พุทธศาสนาในยุคนั้นอาจเป็นเพราะครั้งประวัติศาสตร์ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ด้านศาสนากับประเทศลังกาอย่ ใกล้ชิดงจะเห็นได้ว่าได้มีที่คุณพระสงกรานต์ฆ์จากเนชั่เมืองลังกาหลายรูปเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาและนำหัวเรื่อง: การประกอบพิธีวิสาขบูชาเข้ามาปฏิบัติในห้างหุ้นส่วนจำกัดประเทศไทยด้วย ขอให้ปฏิบัติตามพิธีวิสาขบูชาในยุคสุโขทัยได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือนางนพมาศสรุปใจที่ได้รับใน  วันที่พระวิษณุเทวะพระเจ้าแผ่นดินพระราชบริพารด้วยดอกไม้และจุดประทีปโคมไฟ วันที่ 3 เพื่อบูชาคืนที่คุณพระรัตนตรัยขณะที่ที่คุณพระมหาสาธุชนและบรมวงศิลป์ก็มีรูปคุณทรงและรูปคุณทรงบำเพ็ญที่คุณพระราชกุศลต่าง ๆ ในห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลาอันใกล้เข้ามาแล้วพวกเขาก็จ ความสามารถรับได้เคารพต่อที่คุณพระมหากษัตริย์และที่คุณพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จะรักษาศีลฟังธรรมถวายสลากสงครามสังฆทานอาหารบิณฑบาตแด่ที่คุณพระภิกษุสามเณรบริจาคให้แก่ประชาชนสัตว์ ฯลฯ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและรัตนโกสินทร์ตอนต้นมหาเศรษฐีกรุงศรีอยุธยาตอนที่ 1 (พ.ศ. 2360) มหาเศรษฐีกรุงศรีอยุธยาเตรียมพิธีวิสาขบูชาขึ้นใหม่โดยสมเด็จพระสังฆราช วันที่ 14 ค่ำ 15 […]