กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส. เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ

ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5 ส. เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพเป็น กิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส. จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป 5 ส. คืออะไร
กิจกรรม 5 ส. เป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงานก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดีปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต

  • สะสาง          คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
  • สะดวก         คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และ ปลอดภัย
  • สะอาด         คือ การทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน
  • สุขลักษณะ  คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
  • สร้างนิสัย    คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

ประโยชน์จากการทำกิจกรรม 5 ส.

1. บุคคลจะทำงานได้รวดเร็วขึ้น
2. เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ จะเกิดขึ้น บุคลากรจะรักหน่วยงานมากขึ้น
3. บุคลากรจะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
4. บุคลากรปฎิบัติตามกฎระเบียบ และคู่มือการปฎิบัติงานทำให้ความผิดพลาดและความเสี่ยงต่าง ๆ ลดลง
5. บุคลากรจะมีจิตสำนึกของการปรับปรุง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
6. เป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ
7. การไหลเวียนของวัสดุ และ work in process จะราบรื่นขึ้น
8. พื้นที่ทำงานมีระเบียบ มีที่ว่าง สะอาดตา สามารถสังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆ ได้ง่าย
9. การใช้วัสดุคุ้มค่า ต้นทุนต่ำลง

ขั้นตอนในการดำเนินงาน 5 ส.

1.ขั้นเตรียมการ (Perparation)
เมื่อหน่วยงานจะเริ่มต้นนำกิจกรรม 5 ส.มาใช้ สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการคือ การทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูง และจัดเตรียมแผนการดำเนินกิจกรรม ซึ่งสามารถดำเนินการตามลำดับดังนี้

1.1 สร้างความเพข้าใจกับผู้บริหารระดับสูง
1.2 การกำหนดนโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. โดยผู้บริหารสูงสุด
1.3 การกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
1.4 ประกาศนโยบายให้ทุกคนทราบอย่างเป็นทางการ
1.5 อบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน
1.6 ผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมหน่วยงานที่ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง

2.ขั้นเริ่มดำเนินการ (Kick off Project)
จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big cleaning Day) ถือเป็นวันเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรม  กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่นี้มีความสำคัญและต้องเตรียมการอย่างละเอียดรอบคอบมีการประชุมเตรียมการต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.ขั้นตอนดำเนินการ (Implementation)

  • แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
  • ทุกพื้นที่จต้องกำหนดแผนปฎิบัติการ หัวข้อต่าง ๆ ที่ควรมีอยู่ในการดำเนินกิจกรรม 5ส. คือ

3.1 รายละเอียดกิจกรรม เป็นการกำหนดกิจกรรมในเรื่อง 5ส. ของพื้นที่ว่ามีอะไรบ้างตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม5ส.
3.2 ระยะเวลาดำเนินการ จะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าช่วงใดจะทำอะไร ใช้เวลาเท่าไรในการดำเนินงาน และระยะเวลาสิ้นสุดของแผนเมื่อใด เช่น แผน 1 ปี , แผน 2 ปี
3.3 ผู้รับผิดชอบ ในแผนควรกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อไว้ด้วย
3.4 แผนที่ดีควรจะระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนใช้งบประมาณเท่าใด
3.5 วันที่จัดทำแผน เพื่อให่ทราบว่าแผนการดำเนินการนั้นทำไว้ตั้งแต่เมื่อใด
3.6 มีการประชุมของสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
3.7 ทุกคนในพื้นที่ต้องทำ 3 ส. แรกในพื้นที่รับผิดชอบรายละเอียดของการทำกิจกรรม
3.8 จัดให้มีการประเมินความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรม

เหตุผลที่กิจกรรม 5ส ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

5ส เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถเข้าใจแนวทางการปฏิบัติได้ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้มีเพียงเครื่องมือทำความสะอาด ซึ่งใช้งบประมาณต่ำ ผู้ทำ 5ส ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติ เป็นกลุ่มพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนเรื่องการทำงานเป็นทีม สมาชิกในพื้นที่ได้ร่วมกันวางแผนและลงมือปรับปรุงพื้นที่ ปฏิบัติงานของตนเอง และกลุ่มกิจกรรม 5ส ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำให้แก่หัวหน้าพื้นที่อีกด้วย เห็นผลที่เป็นรูปธรรม พื้นที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาของหรือเอกสาร

การปรับปรุงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้และเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการสร้างนิสัย และการมีวินัยในหน่วยงาน การปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันจะเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็น ระเบียบ วินัยให้แก่ผู้ปฏิบักิจกรรม สิ่งของในที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

ปัจจุบันกิจกรรม 5ส ได้กลายเป็นวัฒนธรรมของสำนักหอสมุด และเรามีความมั่นใจว่ากิจกรรม 5ส เป็นกลไกหนึ่งในระบบประกันคุณภาพที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการทั้งในเรื่องของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาย สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์

ประวัติความเป็นมา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบันภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยการทำหน้าที่จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุม ทันสมัย และตรงกับความต้องการเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้ดำเนินงานตามภาระกิจสำคัญมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เริ่มโครงการก่อตั้งห้องสมุดเมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจวบจนถึงปีการศึกษา 2545 สำนักหอสมุดรับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิตในการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้เพื่อให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการเป็นที่ยอมรับของสังคมจากนั้นแนวคิดเรื่องการนำกิจกรรม 5ส มาใช้ในสำนักหอสมุดจึงเริ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการ 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานของระบบคุณภาพทุกระบบทั้ง ISO TPM และ TQM ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพโดยรวมต่อมาเมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้กิจกรรม 5ส ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของหน่วยงาน

ภาครัฐเหตุผลที่รัฐต้องจัดและปฏิรูประบบงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ก็เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองให้ทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้สำนักหอสมุดได้นำนโยบายและกิจกรรมนี้มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างให้กิจกรรม 5ส เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกแผนกของสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 5ส มาใช้เป็น เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม แม้สำนักหอสมุดจะมีความมุ่งมั่นที่จะนำกิจกรรม 5ส มาใช้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร แต่กิจกรรม 5ส ก็ยังเป็นเรื่องใหม่ที่บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจ สำนักหอสมุดจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นทั้งการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และการไปศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานต่างๆ

นโยบายสำนักหอสมุด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำกิจกรรม 5 ส

ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีนโยบาย 5ส ดังนี้

1.พัฒนาการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำนัก
หอสมุด
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักหอสมุดมีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินกิจกรรม
5ส โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดไป
3.ให้ทุกแผนกในสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 5ส ไปดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายครบทั้ง 5 กิจกรรม
4.ผู้บริหารสำนักหอสมุดทุกระดับต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม กำกับและดูแลให้การดำเนินกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดบรรลุตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส และเป้าหมายที่กำหนดไว้
5.ให้หัวหน้าแผนกและคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมต่อคณะกรรมการ อำนวยการกิจกรรม 5ส เพื่อให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 4 เดือน
6.ให้รางวัลพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม 5ส ตามแผนการดำเนินงานและ
มาตรฐานที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

       1.เสริมสร้างให้กิจกรรม 5ส เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.ส่งเสริมให้ทุกแผนกของสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 5ส มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมโดยรวมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

กิจกรรม วันสงกรานต์

สงกรานต์เป็น  ประเพณีของประเทศไทยลาวกัมพูชาพม่า ชนเผ่าน้อยชาวจีนแถบเวียดนามและอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียที่ได้รับความนิยมในประเทศอินเดีย สาดสีแทนโดยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 4 มันก็คือเดือนมีนาคมสงกรานต์เป็นคำในภาษาสันสกฤตที่หมายถึงการเดินทางโดยการอุปถัมภ์ถึงการเค็ม อนย้ายื่หัวเรื่อง: การประทับในห้างหุ้นส่วนจำกัดจักรราศีหรือหัวเรื่อง: การเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความสามารถเชื่อของไทย English และบางออกประเทศในห้างหุ้นส่วนจำกัดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเพณีสงกรานต์นั้นมีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กับตรุษจึงมักเรียกรวมกันว่าได้  ประเพณีตรุษสงกรานต์ วันที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ครั้งนี้จะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน ไทยจนถึง พ.ศ. 2431 และได้รับการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ 1 เมษายน 2483 ประวัติวันสงกรานต์ครั้งที่แล้ว  พิธีสงกรานต์เป็น  พิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือชุมชนบ้านใกล้เคียง แต่ในปัจจุบันได้รับการเปลี่ยนแปลงพิธีการสงกรานต์และเป็นเทศกาลสงกรานต์ ที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาล แต่ยังคงมีอยู่ แต่ในพิธีสงกรานต์ ีแก้ปัญหาด้วยความร้อนใจในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินเข้าสู่ราศีเมษในวันนี้ที่จะใช้น้ำกามที่ได้รับการร้องขอจากผู้ใหญ่ที่มีการรำและกตัญญู ไทยสมัยใหม่เกิดเป็นประเพณีกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ำพระที่นำมาซึ่งความเป็น สิริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ตำนานวันสงกรานต์ การสร้างวันสงกรานต์มีเรื่องราวเล่าสืบต่อกันมาจากใจที่สืบเชื้อสายมาจากใจที่สืบเชื้อสายมาจากใจของผู้สืบเชื้อสายมาจากความจริงที่ว่า นักเลงสุราเข้ามาในบ้านของเศรษฐีคนนั้นผิวคล้ำดุจดั่งทองแล้วก็ซัดซ่านที่หยาบคายหลาย ๆ ครั้งเศรษฐีเมื่อได้ฟังแล้วชอบถามว่า พวกเจ้ามาพูดหยาบคายดูหมิ่นเราเป็นเศรษฐีเพราะเหตุใดพวกนักเลง ท่านมีสมบัติมากมาย แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายที่จะได้รับผลกระทบจากการสูญเสียผู้คนมากมายที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการสูญเสียผู้คนมากมาย ฟังก็เห็นจริงด้วยเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อนักเลงสุรายิ่งนักคิดนึกอยากจะได้รับเงินจากการทำบวงสรวงพระอาทิตย์และพระจันทร์ อขอให้มีบุตรเมื่ออยู่ถึง 3 ปีก็มิได้มีบุตรตามที่ปราถนา เมื่อพระนางเจ้าพระจันทร์และพระจันทร์เต็มไปด้วยความเคารพพระปรมาภิไธยพระคริสต์ (5 เดือน) พระมหาไถ่แห่งมหาสารคาม คนที่มาจากต่างประเทศเล่นนักขัตฤกษ์คร่ำครวญว่าด้วยการขึ้นปีใหม่ให้กับคนมากมายที่มีเงินก้อนใหญ่ในขณะนี้ ีชาติโจรสลัดเอาข้าวสารซาวด์ […]

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา  นับเป็นวันสำคัญชาติทางพระพุทธศาสนา วันหยุดทั่วโลกเป็นวันหยุดราชการในหลาย ๆ ประเทศอีกทั้งยังมีความสำคัญในระดับนานาชาติตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งชาติเป็นวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกันเมื่อวันที่ 15 ค่ำเดือน 6 ​​หรือวันชาติแห่งชาติือนวิสาขะ (ต่างประเทศกัน ) จึงพุทธชาวถือว่าเป็นการธนาคารวันที่ รวมหัวเรื่อง : การเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งและ เรียกหัวเรื่อง : การบูชาในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การธนาคารการธนาคารวันนี้ว่าได้ได้  วิสาขบูชา  ย่อมาจากเนชั่เนชั่  วิสาขปุรณมีบูชา  หมายถึง  หัวเรื่อง: การบูชา ในห้างหุ้นส่วนจำกัดวันเพ็ญเดือนระเบียนวิสาขะ ประวัติศาสตร์วันวิสาขบูชาในประเทศไทยจากการค้นพบพบว่า  วันที่วิสาขบูชา  ได้รับการขึ้นมาครั้งแรกในยุคสุโขทัยเป็นราชอาณาจักร420 โดยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงปักกิ่ง พุทธศาสนาในยุคนั้นอาจเป็นเพราะครั้งประวัติศาสตร์ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ด้านศาสนากับประเทศลังกาอย่ ใกล้ชิดงจะเห็นได้ว่าได้มีที่คุณพระสงกรานต์ฆ์จากเนชั่เมืองลังกาหลายรูปเดินทางเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาและนำหัวเรื่อง: การประกอบพิธีวิสาขบูชาเข้ามาปฏิบัติในห้างหุ้นส่วนจำกัดประเทศไทยด้วย ขอให้ปฏิบัติตามพิธีวิสาขบูชาในยุคสุโขทัยได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือนางนพมาศสรุปใจที่ได้รับใน  วันที่พระวิษณุเทวะพระเจ้าแผ่นดินพระราชบริพารด้วยดอกไม้และจุดประทีปโคมไฟ วันที่ 3 เพื่อบูชาคืนที่คุณพระรัตนตรัยขณะที่ที่คุณพระมหาสาธุชนและบรมวงศิลป์ก็มีรูปคุณทรงและรูปคุณทรงบำเพ็ญที่คุณพระราชกุศลต่าง ๆ ในห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลาอันใกล้เข้ามาแล้วพวกเขาก็จ ความสามารถรับได้เคารพต่อที่คุณพระมหากษัตริย์และที่คุณพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จะรักษาศีลฟังธรรมถวายสลากสงครามสังฆทานอาหารบิณฑบาตแด่ที่คุณพระภิกษุสามเณรบริจาคให้แก่ประชาชนสัตว์ ฯลฯ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและรัตนโกสินทร์ตอนต้นมหาเศรษฐีกรุงศรีอยุธยาตอนที่ 1 (พ.ศ. 2360) มหาเศรษฐีกรุงศรีอยุธยาเตรียมพิธีวิสาขบูชาขึ้นใหม่โดยสมเด็จพระสังฆราช วันที่ 14 ค่ำ 15 […]