กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส. เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ

ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน กิจกรรม 5 ส. เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพเป็น กิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน นอกจากนั้นกิจกรรม 5 ส. จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอนาคตต่อไป 5 ส. คืออะไร
กิจกรรม 5 ส. เป็นแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงานก่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดีปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย นำไปสู่การเพิ่มผลผลิต

  • สะสาง          คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
  • สะดวก         คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และ ปลอดภัย
  • สะอาด         คือ การทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน
  • สุขลักษณะ  คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
  • สร้างนิสัย    คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

ประโยชน์จากการทำกิจกรรม 5 ส.

1. บุคคลจะทำงานได้รวดเร็วขึ้น
2. เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ จะเกิดขึ้น บุคลากรจะรักหน่วยงานมากขึ้น
3. บุคลากรจะมีระเบียบวินัยมากขึ้น
4. บุคลากรปฎิบัติตามกฎระเบียบ และคู่มือการปฎิบัติงานทำให้ความผิดพลาดและความเสี่ยงต่าง ๆ ลดลง
5. บุคลากรจะมีจิตสำนึกของการปรับปรุง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
6. เป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ
7. การไหลเวียนของวัสดุ และ work in process จะราบรื่นขึ้น
8. พื้นที่ทำงานมีระเบียบ มีที่ว่าง สะอาดตา สามารถสังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆ ได้ง่าย
9. การใช้วัสดุคุ้มค่า ต้นทุนต่ำลง

ขั้นตอนในการดำเนินงาน 5 ส.

1.ขั้นเตรียมการ (Perparation)
เมื่อหน่วยงานจะเริ่มต้นนำกิจกรรม 5 ส.มาใช้ สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการคือ การทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูง และจัดเตรียมแผนการดำเนินกิจกรรม ซึ่งสามารถดำเนินการตามลำดับดังนี้

1.1 สร้างความเพข้าใจกับผู้บริหารระดับสูง
1.2 การกำหนดนโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. โดยผู้บริหารสูงสุด
1.3 การกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
1.4 ประกาศนโยบายให้ทุกคนทราบอย่างเป็นทางการ
1.5 อบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน
1.6 ผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมหน่วยงานที่ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง

2.ขั้นเริ่มดำเนินการ (Kick off Project)
จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big cleaning Day) ถือเป็นวันเริ่มต้นของการดำเนินกิจกรรม  กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่นี้มีความสำคัญและต้องเตรียมการอย่างละเอียดรอบคอบมีการประชุมเตรียมการต่างๆ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.ขั้นตอนดำเนินการ (Implementation)

  • แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
  • ทุกพื้นที่จต้องกำหนดแผนปฎิบัติการ หัวข้อต่าง ๆ ที่ควรมีอยู่ในการดำเนินกิจกรรม 5ส. คือ

3.1 รายละเอียดกิจกรรม เป็นการกำหนดกิจกรรมในเรื่อง 5ส. ของพื้นที่ว่ามีอะไรบ้างตามขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม5ส.
3.2 ระยะเวลาดำเนินการ จะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าช่วงใดจะทำอะไร ใช้เวลาเท่าไรในการดำเนินงาน และระยะเวลาสิ้นสุดของแผนเมื่อใด เช่น แผน 1 ปี , แผน 2 ปี
3.3 ผู้รับผิดชอบ ในแผนควรกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อไว้ด้วย
3.4 แผนที่ดีควรจะระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนใช้งบประมาณเท่าใด
3.5 วันที่จัดทำแผน เพื่อให่ทราบว่าแผนการดำเนินการนั้นทำไว้ตั้งแต่เมื่อใด
3.6 มีการประชุมของสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
3.7 ทุกคนในพื้นที่ต้องทำ 3 ส. แรกในพื้นที่รับผิดชอบรายละเอียดของการทำกิจกรรม
3.8 จัดให้มีการประเมินความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรม

เหตุผลที่กิจกรรม 5ส ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

5ส เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถเข้าใจแนวทางการปฏิบัติได้ง่าย อุปกรณ์ที่ใช้มีเพียงเครื่องมือทำความสะอาด ซึ่งใช้งบประมาณต่ำ ผู้ทำ 5ส ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติ เป็นกลุ่มพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนเรื่องการทำงานเป็นทีม สมาชิกในพื้นที่ได้ร่วมกันวางแผนและลงมือปรับปรุงพื้นที่ ปฏิบัติงานของตนเอง และกลุ่มกิจกรรม 5ส ยังช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำให้แก่หัวหน้าพื้นที่อีกด้วย เห็นผลที่เป็นรูปธรรม พื้นที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาของหรือเอกสาร

การปรับปรุงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้และเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการสร้างนิสัย และการมีวินัยในหน่วยงาน การปฏิบัติกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันจะเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็น ระเบียบ วินัยให้แก่ผู้ปฏิบักิจกรรม สิ่งของในที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

ปัจจุบันกิจกรรม 5ส ได้กลายเป็นวัฒนธรรมของสำนักหอสมุด และเรามีความมั่นใจว่ากิจกรรม 5ส เป็นกลไกหนึ่งในระบบประกันคุณภาพที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการทั้งในเรื่องของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงาย สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์

ประวัติความเป็นมา

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการของสถาบันภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยการทำหน้าที่จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ครอบคลุม ทันสมัย และตรงกับความต้องการเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้ดำเนินงานตามภาระกิจสำคัญมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เริ่มโครงการก่อตั้งห้องสมุดเมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจวบจนถึงปีการศึกษา 2545 สำนักหอสมุดรับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิตในการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้เพื่อให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการเป็นที่ยอมรับของสังคมจากนั้นแนวคิดเรื่องการนำกิจกรรม 5ส มาใช้ในสำนักหอสมุดจึงเริ่มขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการ 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานของระบบคุณภาพทุกระบบทั้ง ISO TPM และ TQM ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพโดยรวมต่อมาเมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้กิจกรรม 5ส ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของหน่วยงาน

ภาครัฐเหตุผลที่รัฐต้องจัดและปฏิรูประบบงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น ก็เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองให้ทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้สำนักหอสมุดได้นำนโยบายและกิจกรรมนี้มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างให้กิจกรรม 5ส เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งส่งเสริมให้ทุกแผนกของสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 5ส มาใช้เป็น เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม แม้สำนักหอสมุดจะมีความมุ่งมั่นที่จะนำกิจกรรม 5ส มาใช้เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร แต่กิจกรรม 5ส ก็ยังเป็นเรื่องใหม่ที่บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจ สำนักหอสมุดจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นทั้งการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และการไปศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานต่างๆ

นโยบายสำนักหอสมุด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำกิจกรรม 5 ส

ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีนโยบาย 5ส ดังนี้

1.พัฒนาการดำเนินกิจกรรม 5ส ให้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำนัก
หอสมุด
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักหอสมุดมีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินกิจกรรม
5ส โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดไป
3.ให้ทุกแผนกในสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 5ส ไปดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายครบทั้ง 5 กิจกรรม
4.ผู้บริหารสำนักหอสมุดทุกระดับต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริม กำกับและดูแลให้การดำเนินกิจกรรม 5ส ของสำนักหอสมุดบรรลุตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส และเป้าหมายที่กำหนดไว้
5.ให้หัวหน้าแผนกและคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมต่อคณะกรรมการ อำนวยการกิจกรรม 5ส เพื่อให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 4 เดือน
6.ให้รางวัลพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม 5ส ตามแผนการดำเนินงานและ
มาตรฐานที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

       1.เสริมสร้างให้กิจกรรม 5ส เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงานของสำนักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.ส่งเสริมให้ทุกแผนกของสำนักหอสมุดนำกิจกรรม 5ส มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมโดยรวมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) กิจกรรมวันแม่ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย ประวัติวันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันที่ 12 สิงหาคม มิได้เป็น วันแม่แห่งชาติ อย่างเช่นในปัจจุบัน แต่ได้มีการกำหนดเอาวันที่ 15 เมษายนของทุกๆ ปีเป็น วันแม่แห่งชาติ โดยเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้ประกาศรับรองเอาไว้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่เป็นส่วนงานของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง จึงได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2493 เป็นต้นมา อีกทั้งการจัดงานก็เป็นได้ด้วยความสำเร็จ เนื่องด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างออกไปได้ จึงทำให้การจัดงานไม่เพียงแต่มีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติ การประกวดคำขวัญวันแม่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่ และเป็นการเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้มีมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม […]

กิจกรรมเข้าจังหวะ

กิจกรรมเข้าจังหวะ พลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ มีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการ มนุษย์จะมีการเคลื่อนไหว ประกอบเพลง หรือจังหวะเพื่องานเลี้ยงรื่นเริง หรือการเต้นรำเพื่อบวงสรวลเทพเจ้า ซึ่งการเต้นรำก็ขึ้น อยู่กับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ความเชื่อของแต่ละพื้นที่  ซึ่งในสมัยปัจจุบันยังมี การเต้นรำแบบสมัยก่อนอยู่ แต่ก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ของการเต้นรำมีจุดประสงค์ที่เปลี่ยนแปลง ไปเพื่อความสนุกสนาน การเข้าสังคม การออกกำลังกาย เป็นต้น ความหมายของกิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic Activities) มาจากการประสมประสาน ระหว่างคำ 2 คำ คือจังหวะ (Rhythm) กับ การเคลื่อนไหวร่างกาย (Body Movement) จังหวะ หมายถึง ความสม่ำเสมอของเสียง ซึ่งอาจเป็นเสียงดนตรี เสียงการตีเกราะ เคาะไม้ ฯลฯ การเคลื่อนไหวร่างกาย หมายถึง การแสดงออกของร่างกายในรูปการเคลื่อนไหว อวัยวะส่วนต่างๆ จากคำ 2 คำดังกล่าว สามารถสรุปรวมความหมาย ของกิจกรรมเข้าจังหวะได้ดังนี้ กิจกรรมเข้าจังหวะ หมายถึง การเคลื่อนไหวอวัยวะ ของร่างกายในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะหรือดนตรีที่นำมาประกอบ […]