ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยสะเต็มศึกษา

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาลดชั่วโมงเรียน ของนักเรียนในภาควิชาการ ตามกลุ่มสาระหลัก ในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00 น. จากนั้นนักเรียน จะได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ในกลุ่มสาระที่เหลือแบบบูรณาการ และกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนลดความเครียด และเสริมสร้างทักษะทุกด้าน

คือด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม นั้น สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ที่จะทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นกิจกรรมที่โรงเรียน สามารถนำมาใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้

ที่ผ่านมาสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติที่ สสวท. และร่วมมือกับสถานศึกษาใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 13 ศูนย์ เพื่อให้บริการวิชาการ และขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในระดับภูมิภาค

นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช กล่าวว่า การบริหารจัดการการเรียน เปลี่ยนการสอนสะเต็มศึกษา นั้นสอดรับกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนสามารถนำ กิจกรรมสะเต็มศึกษาไปใช้จัดกิจกรรมได้เลย นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียน ต้องสนับสนุนการทำงาน เชิงบูรณาการของครูในวิชา ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา

ในฐานะที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา ของภาคใต้ตอนบน มีแนวทางในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา ในระดับศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ขยายไปสู่โรงเรียนเครือข่าย 6 โรงเรียน ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

รวมทั้งขยายผลไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมนักเรียนทางด้านสะเต็มศึกษา โดยทำงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 6 โรงเรียน

ผมคิดว่า แนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา นั้นสอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบาย ที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิ การในเรื่องของนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยใช้เวลาตรงนั้น ขับเคลื่อนให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม แต่อย่างไรก็ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้นั้น มีกิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตาม ที่นักเรียนสนใจ ทั้งกีฬา ดนตรี ศิลปะ เรื่องการงานอาชีพ เทคโนโลยี ซึ่งหากสนใจเรื่องสะเต็มศึกษาก็เข้ากิจกรรม เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาได้

จากการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในโรงเรียนช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีผลเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรง ประการแรกก็คือ นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีโอกาสได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตนเอง ได้เล่นปนเรียน ได้ทดลอง ได้คิด ได้แก้ปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องที่สนุก และท้าทายกับนักเรียน และประการที่ 2 ก็คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งการสอบระหว่างภาค การสอบปลายภาคของ นักเรียนเองที่โรงเรียน

ทั้งผลการสอบโอเน็ตก็มีแนวโน้มสูงขึ้น สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งชิ้นงานที่เกิดขึ้นจาก การส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็ม นักเรียนมีโครงงาน เกิดขึ้นมากมายเพราะเราส่งเสริม ให้นักเรียนได้คิดได้ทำโครงงาน และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นักเรียนคิดค้นขึ้นมา แล้วโรงเรียนจัดประกวดแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ผลิตชิ้นงานต่าง ๆ ซึ่งถือว่าก้าวหน้ามากครับ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีครูแกนนำที่มาฝึกอบรมจาก สสวท. แล้วนำกิจกรรมสะเต็มศึกษา กลับไปจัดการเรียนการสอน ทั้งจัดกิจกรรมบูรณาการ ในรายวิชาที่สอนอยู่ปกติ ในหลักสูตรอยู่แล้ว

มีการขยายผลไปถึงครูอาจารย์ ท่านอื่น สามารถนำสะเต็มศึกษา ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนในรายวิชาอื่น ๆ เช่น รายวิชาโครงงาน รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ยังมีการปรับหลักสูตร ในบางรายวิชาที่เป็นหลักสูตร เพิ่มเติมของโครงการพิเศษ โดยการนำสะเต็มศึกษา เข้าไปให้นักเรียนเรียนรู้อย่างบูรณาการ โดยไม่ได้แบ่งแยกเป็นรายวิชา แต่ว่าจะเป็นรายวิชา ที่มุ่งพัฒนาทักษะ กระบวนการ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาตามแนวทางของสะเต็มศึกษา และในรายวิชาอื่นด้วย เช่น รายวิชาโครงงาน มีการกระตุ้นให้นักเรียนทำโครงงาน ในลักษณะที่เป็นโครงงานบูรณาการทั้ง 4 สาขาวิชาในสะเต็มศึกษา นี้ไปเชื่อมโยงให้มากขึ้น

“ในโรงเรียนมีชุมนุมสะเต็มคลับทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย มีนักเรียนที่ให้ความสนใจ กับสะเต็มศึกษามาทำกิจกรรม ร่วมกันในแต่ละสัปดาห์ ครูหลายท่านอาจกังวลใจ ว่าจะแบ่งเวลาจากหลักสูตรปกติ มาจัดกิจกรรมสะเต็ม ซึ่งจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ในการทำให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างไร ผมคิดว่านโยบาย เรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จะสามารถเอื้ออำนวย ให้ครูสามารถจัดสรรเวลา ในการออกแบบกิจกรรม

โดยใช้เวลาที่เราจะเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียน ได้ทำกิจกรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนี้ชัดเจน เป็นทางเลือกหนึ่งที่โรงเรียน นำไปใช้ ซึ่งโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ก็ได้มีการนำเอากิจกรรมสะเต็มศึกษา ไปเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนด้วย”

นายเสกสรรกล่าวทิ้งท้ายว่า ในเว็บไซต์ของศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ จะมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ และเอกสารกิจกรรมคู่มือทั้งหลาย สามารถที่จะไปดาวน์โหลดในนั้นได้ นอกจากนี้แล้วเราสามารถที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความสำเร็จของครูท่านอื่น ๆ ในเฟซบุ๊ค ได้อีกด้วย

ติดตามบทความ กิจกรรมต่างๆ ได้ที่ คุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมนักศึกษา

ตามระบบการศึกษาทางไกลนั้น นักศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองอยู่ที่บ้าน โอกาสที่จะพบเพื่อนนักศึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนเพื่อปรึกษาปัญหาทางการเรียน ปัญหาทางวิชาการ หรือปัญหาอื่น ๆ มีน้อย แม้จะติดต่อกันได้ทางไปรษณีย์ หรือเข้ารับการสอนเสริมก็ตาม จึงทำให้นักศึกษาขาดความใกล้ชิดกับเพื่อน นักศึกษาและกับทางมหาวิทยาลัย กิจกรรมนักศึกษา จึงเป็นกระบวนการทางการศึกษา ที่มหาวิทยาลัย จัดให้มีขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้รู้จักสนิทสนม ปรึกษาหารือ ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อ ช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ประจำชมรมนักศึกษา คอยแนะนำ และให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนิน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทาง ที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา รู้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรม ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกด้วยประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม นักศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ ต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ค่อนข้างมาก เนื่องจากสังคม ทุกวันนี้ไม่ต้องการเพียง แต่คนเก่งทางวิชาการเพียง อย่างเดียวแต่ต้องการ ufabet.win คนที่มีความสมบูรณ์ ทั้งความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตซึ่งถือว่าเป็น บัณฑิตที่สมบูรณ์ จึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาทำให้ได้รับประโยชน์ ที่มีคุณค่ามากมายหลายประการ

กิจกรรมต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประวัติวันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ (Mother’s Day) กิจกรรมวันแม่ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย นับว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และยังถือว่าวันแม่แห่งชาตินี้เป็นวันหยุดราชการอีกด้วย ประวัติวันแม่แห่งชาติ แต่เดิมนั้น วันที่ 12 สิงหาคม มิได้เป็น วันแม่แห่งชาติ อย่างเช่นในปัจจุบัน แต่ได้มีการกำหนดเอาวันที่ 15 เมษายนของทุกๆ ปีเป็น วันแม่แห่งชาติ โดยเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้ประกาศรับรองเอาไว้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่เป็นส่วนงานของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง จึงได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2493 เป็นต้นมา อีกทั้งการจัดงานก็เป็นได้ด้วยความสำเร็จ เนื่องด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างออกไปได้ จึงทำให้การจัดงานไม่เพียงแต่มีการจัดพิธีทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติ การประกวดคำขวัญวันแม่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติแก่แม่ และเป็นการเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้มีมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม […]

กิจกรรมเข้าจังหวะ

กิจกรรมเข้าจังหวะ พลศึกษา กิจกรรมเข้าจังหวะ มีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการ มนุษย์จะมีการเคลื่อนไหว ประกอบเพลง หรือจังหวะเพื่องานเลี้ยงรื่นเริง หรือการเต้นรำเพื่อบวงสรวลเทพเจ้า ซึ่งการเต้นรำก็ขึ้น อยู่กับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ความเชื่อของแต่ละพื้นที่  ซึ่งในสมัยปัจจุบันยังมี การเต้นรำแบบสมัยก่อนอยู่ แต่ก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ของการเต้นรำมีจุดประสงค์ที่เปลี่ยนแปลง ไปเพื่อความสนุกสนาน การเข้าสังคม การออกกำลังกาย เป็นต้น ความหมายของกิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic Activities) มาจากการประสมประสาน ระหว่างคำ 2 คำ คือจังหวะ (Rhythm) กับ การเคลื่อนไหวร่างกาย (Body Movement) จังหวะ หมายถึง ความสม่ำเสมอของเสียง ซึ่งอาจเป็นเสียงดนตรี เสียงการตีเกราะ เคาะไม้ ฯลฯ การเคลื่อนไหวร่างกาย หมายถึง การแสดงออกของร่างกายในรูปการเคลื่อนไหว อวัยวะส่วนต่างๆ จากคำ 2 คำดังกล่าว สามารถสรุปรวมความหมาย ของกิจกรรมเข้าจังหวะได้ดังนี้ กิจกรรมเข้าจังหวะ หมายถึง การเคลื่อนไหวอวัยวะ ของร่างกายในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับจังหวะหรือดนตรีที่นำมาประกอบ […]