กิจกรรม ละลายพฤติกรรม

ไอเดียเกม กิจกรรม ละลายพฤติกรรม ทำให้เกิดความสามัคคีแบบใช้พื้นที่น้อย “เกมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)” กิจกรรม ละลายพฤติกรรม เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทะลายกำแพงของแต่ละบุคคลในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เป็นวิธีที่ทำให้แต่ละคนแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง ทำให้รู้จักกันมากขึ้น และผ่อนคลายความตึงเครียด ส่งผลดีต่อการทำงานหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต เกมละลายพฤติกรรม มักจะถูกนำมาใช้ในการเริ่มต้นกับสังคมใหม่ เช่น การรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัย วันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ฯลฯ ขึ้นชื่อว่าเกมแล้วนั้น นอกจากจะช่วยในเรื่องการปรับตัว ยังเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมทีเรียกเสียงหัวเราะและสร้างความสนุกสนานได้อีกด้วย รู้ถึงประโยชน์ของเกมละลายพฤติกรรมแล้ว วันนี้เรามีเกมละลายพฤติกรรมมาบอกต่อ สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในทีม 1. เกมละลายพฤติกรรม: “จะเลือกอะไรระหว่าง…?” สำหรับเกมละลายพฤติกรรมเกมแรก เป็นกิจกรรมง่าย ๆ ที่จะทำให้ทุกคนรู้จักกันมากขึ้นด้วยการตั้งคำถามให้ตอบ เหมาะสำหรับการใช้เป็นเกมละลายพฤติกรรมก่อนเริ่มประชุม หรือเมื่อทำกิจกรรมกับคนในทีม ในคณะ หรือในองค์กรต่าง ๆ แถมยังเป็นเกมใช้พื้นที่น้อยและไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์อีกด้วย วิธีการเล่นเกม +ให้ทุกคนนั่งล้อมวงกันเป็นกลุ่ม +หลังจากนั้นให้เริ่มตั้งคำถามที่เตรียมมาไล่ไปทีละคน เป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย “คุณจะเลือกอะไรระหว่าง…?” ซึ่งตัวคำถามควรเป็นคำถามสนุก ๆ ไม่เครียด และไม่ต้องซับซ้อนมาก คำตอบที่ได้จะช่วยอธิบายตัวตนของแต่ละคนได้มากขึ้นนั่นเอง +ตัวอย่างคำถาม: คุณจะเลือกอะไรระหว่างไม่ได้เล่นโทรศัพท์มือถือกับไม่ได้ดูทีวี […]

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยสะเต็มศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาลดชั่วโมงเรียน ของนักเรียนในภาควิชาการ ตามกลุ่มสาระหลัก ในชั้นเรียนถึงเวลา 14.00 น. จากนั้นนักเรียน จะได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ในกลุ่มสาระที่เหลือแบบบูรณาการ และกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนลดความเครียด และเสริมสร้างทักษะทุกด้าน คือด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม นั้น สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ที่จะทำให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นกิจกรรมที่โรงเรียน สามารถนำมาใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ได้ ที่ผ่านมาสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติที่ สสวท. และร่วมมือกับสถานศึกษาใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 13 ศูนย์ เพื่อให้บริการวิชาการ และขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในระดับภูมิภาค นายภักดี […]