กิจกรรม ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Picaro English) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านเกมที่สนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ ท้าทายและมีส่วนร่วม กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้เด็ก ๆ จะได้ผจญภัยไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในดินแดนแห่งเวทมนตร์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งมนต์ขลัง พร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น   เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ด้านการวัดประเมินผลและด้านความบันเทิง หลักสูตรออกแบบให้สอดคล้องตามกรอบการอ้างอิงมาตรฐานของสหภาพยุโรป CEFR ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นมาตรฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะยาวที่เข้มข้น แบ่งออกเป็น 4 ระดับ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สามารถนาไปปรับใช้กับหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่น ๆ จากทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย โดยโครงสร้างจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรของ Cambridge English: Young Learners เด็ก ๆ สามารถเริ่มเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาก่อน เป็นหลักสูตรที่พัฒนาครอบคลุมทักษะทั้งด้าน การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน คำศัพท์และการออกเสียง นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ อีก เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะการทางานร่วมกันหลักสูตรนี้ช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมีเทคนิควิธีการให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นทีม เป็นนักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยต่อนักเรียน […]